Témata k nedělní a sváteční liturgii

SLOVO Z PÍSMA BOHOSLUŽBY 23. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 5.9. 2021

Řekněte malomyslným: "Vzmužte se, nebojte se! Hle, Bůh váš přináší odvetu, odplatu božskou! On sám přijde a spasí vás! " Tehdy se otevřou oči slepých, odemknou se uši hluchých.  Izaiáš35, 4-7   ( Z 1. čteni ). 

V tomto biblickém textu zvěstuje všemohoucí Hospodin ústy proroka Izaiáše svému lidu, na nějž ještě před nedávnem doléhala tíha nepřátelského útlaku, že brzy pro něj nastane období rozkvětu a blahobytu. Po příchodu dlouho očekávaného Mesiáše, nadejde nová doba spásy, v níž už nebude žádného utrpení a  bude přemožena smrt.

Žalm 146: Hospodin zachovává věrnost navěky, zjednává právo utlačeným,dává chléb lačným,vysvobozuje vězně, otvírá oči slepým, napřimuje sklíčené, miluje spravedlivé, chrání přistěhovalce, podporuje sirotka a vdovu, bude vládnout navěky, po všechna pokolení. (  Bůh je všemocný).

 Ze 2. čteni:   Moji milovaní bratři! Což nevyvolil bůh právě chudé v očích světa, aby byli skrze víru bohatí a dědici Království, které slíbil těm, kdo ho milují? (Jakub2,1-5 ).

Víra v božskou moc našeho Pána, vzkříšeného a oslaveného Ježíše Krista, je základním předpokladem naší  spásy. Z listu apoštola Jakuba je patrné, že Bůh je nakloněn výrazně pomáhat chudým. K nim patří všichni lidé trpící bídou a nalézající se v politováníhodné situaci. Ještě na tomto světě všemohoucí Bůh takové osoby dokáže obohatit vírou a láskou, a po jejich tělesné smrti jim dává naději na věčný život. Může být někdo nebo něco mocnějšího než On a jeho Víra, Naděje a Láska?

Z evangelia: Byli celí užaslí a říkali: "Dobře všechno udělal, i hluchým dává sluch, i němým řeč ".(Marek  7, 31-37).

V úžasu lidu nad zázraky uzdravení nemocných Ježíšem, o kterých se dočteme na konci úryvku Markova evangelia, se zrcadlí  biblické vyprávění o stvoření. Slova „Dobře všechno udělal“ směřují ke knize Genesis . Všemohoucí Bůh viděl, že všechno co stvořil, je dobré.

Odkazy na texty čtení  k bohoslužbě slova –- 23. neděle v mezidobí  5.9.2021 .

1. čtení: Izaiáš  35, 4-7

Žalm 146:. Odpověď: Duše má, chval Hospodina!
2. čtení: Jakub2,1-5

Evangelium:  Marek  7, 31-37

(Ke všem třem čtením a žalmu jsou komentáře a texty směrovány k dnešnímu tématu Učící se církev  114: „Všemohoucí Bůh.“).

Zobrazeno 52×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio