Témata k nedělní a sváteční liturgii

JDI, TVÁ VÍRA TĚ ZACHRÁNILA - ZE SLOVA K BOHOSLUŽBĚ 30. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 24.10.2021

Verše o spáse z Jeremiášovy  „Knihy útěchy“ obsahují potěšující slova, kterými se Hospodin obrací na svůj věřící lid, trpící rozpadem svého království a následným vyhnanstvím. Podobně jako při udílení svátosti pomazání kněz posiluje duši i tělo těžce nemocného, vlévá do něj naději  v opětovné uzdravení a v možný návrat zpět do života, tak zde Hospodin  celému svému národu závazně slibuje návrat z vyhnanství do své rodné země. 

1. čtení:(Jeremjáš 31,7-9).

Zachránil Hospodin svůj národ, zbytky Izraele! Hle, přivedu je nazpět ze severní země, shromáždím je od končin země.

Ze  druhého čteni : Každý velekněz je brán z lidu a bývá ustanoven pro lid v jeho záležitostech u Boha.Tak si ani Kristus nepřisvojil slávu velekněžství sám, ale dal mu ji ten, který mu řekl: 'Ty jsi můj syn.(Židům 5,1-6).

Kněžskou službu vykonává před Bohem člověk, který byl vyvolen, zejména  aby  Bohu přinášel dary a oběti k odpuštění hříchů a aby hlásal evangelium. Byl rovněž Hospodinem povolán uvádět do křesťanského života svátosti, které sám Bůh ustanovil ve Starém i Novém zákoně. 

Z evangelia:   Ježíš se ho zeptal: „Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Slepec odpověděl: „Mistře, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Jdi, tvá víra tě zachránila!“ A ihned začal vidět a šel tou cestou za ním.Marek  10,46-52)

Ježíš má nejen moc uzdravovat nýbrž i odpouštět hříchy: přišel uzdravit kompletně celého člověka. Jeho tělo i jeho duši. Tak tomu bylo i v případě slepého žebráka z Markova evangelia. Ježíš chápe utrpení a osamělost onoho slepce a vidí plamen víry, prozařující jeho srdce.  Neváhejme proto s přizváním kněze k těm věřícím, kteří trpí těžkou nemocí nebo slabostí. Kněz může ve svátosti pomazání poskytnout eucharistii, v níž je oživující tělo a krev Krista, která  by měla být vždycky svátostí na jeho pozemské pouti - „pokrmem na cestu“. Jít za Ježíšem a s Ježíšem, kráčet ruku v ruce s Ním, je jediný bezpečný způsob, jak se beze strachu vydat na cestu životem. Povede nás tou jedinou cestou, která vede ke skutečné radosti a štěstí!

Odkazy na texty čtení  k bohoslužbě slova  30. neděle v mezidobí  24.10.2021 .

1. čtení:Jeremiáš 31,7-9

Žalmy  33, 4-5 , odpověď: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.

2. čtení: Židům 5,1-6

Evangelium:  Marek  10,46-52 Ke všem třem čtením jsou komentáře a texty směrovány k nedělnímu  tématu „UČÍCÍ SE CÍRKEV“: Kdo přijímá a kdo uděluje svátost pomazání nemocných

Zobrazeno 43×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio