Témata k nedělní a sváteční liturgii

MÁME VYNIKAJÍCÍHO VELEKNĚZE – ZE SLOVA K BOHOSLUŽBĚ 29. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 17.10.2021

Hospodinu se zalíbilo zdrtit svého Služebníka utrpením; jestliže dá na usmíření svůj život, uzří potomstvo, které bude žít dlouho, skrze něho se zdaří Hospodinův plán. –„Hospodinův Služebník“, o kterém uslyšíme z knihy proroka Izaiáše, je v Písmu svatém čestným titulem pro člověka, jehož si Hospodin vyvolil  jako nástroj svého díla spásy. Představujeme si, že Písmo zde předjímá Mesiáše, jehož příchod je očekáván. My v osobě Služebníka vidíme Ježíše Krista. Skrze jeho utrpení se uskutečňuje Boží vůle a láskyplný Boží plán, spočívající v usmíření lidí s Hospodinem  za hříchy, kterých se dopustili. - První čteni- (Izajáš 53,10-11).

Ze  druhého čteni : Máme vynikajícího velekněze, který prošel až do nejvyššího nebe: je to Ježíš, Boží Syn. (Židům 4,14-16).Hlavním tématem listu apoštola Pavla Židům je Kristovo kněžství. Ježíš zde totiž dovršuje to, co se už po dlouhá staletí podle Starého zákona jako liturgický obřad slavilo.  Židovský velekněz  procházel chrámovou oponou do velesvatyně, aby před Boží tváří obětoval zvíře jako smírnou oběť za hříchy člověka. Při křesťanské liturgii  kněz  Boha Otce prosí o seslání Ducha svatého, aby proměnil přinášené obětní dary  v tělo a krev Krista. Ježíš je naším veleknězem. On sám za naši spásu skrze vlastní dokonalou oběť prošel až do nebe. 

Z evangelia:   Kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za všechny. (Marek 10,35-45).

Na cestě směrem do Jeruzaléma, kam podle Markova evangelia kráčí  Ježíš odhodlaně na smrt, prověřuje Ježíš své nechápavé učedníky. Opravuje jejich chybné úvahy o způsobujak dospět do možné slávy. Očistnou lázní utrpení musí projít všichni ti, kteří touží mít účast na Kristově oslavě, řídí se jeho příkladem a netouží po úspěchu a vládě podle pochybného vzoru mocných tohoto světa. 

Odkazy na texty čtení  k bohoslužbě slova  29. neděle v mezidobí  17.10.2021 .

1. čtení:Izajáš 53,10-11

Žalmy  33, 4-5 18-22, odpověď: Ať spočine na nás, Hospodine, tvé milosrdenství.

2. čtení: Židům 4,14-16

Evangelium:  Marek 10,35-45

Ke všem třem čtením jsou komentáře a texty směrovány k dnešnímu tématu 

„UČÍCÍ SE CÍRKEV“

 – LITURGIE. DÍLO NEJSVĚTĚJŠÍ TROJICE viz:  

https://matonick.signaly.cz/2110/liturgie-dilo-nejsvetejsi-trojice-tema-121-ucici-se-cirkev-29-nedele-v-mezidobi-17-10-2021

Zobrazeno 66×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio