Témata k nedělní a sváteční liturgii

PRO KOHO JE BŮH ? - ZE SLOVA BOŽÍHO NA ČTVRTEK 28. TÝDNE 14.10.2021

Jsme přesvědčeni, že člověk je ospravedlňován skrze víru, beze skutků předepsaných Zákonem (Mojžíšovým). Nebo je Bůh jenom pro židy? Není také pro pohany? Jistě i pro pohany. Vždyť je přece jenom jeden Bůh.(Římanům 3,21-30a).

Ve starozákonní mluvě jsou pohané často zobrazováni jako ti, kdo jsou „daleko“, kdežto lid Izraele je „blízko“. Pohané byli daleko od Boha, protože postrádali privilegia vyvoleného národa, která Bůh Židům udělil. Tato privilegia vyjmenovává Pavel v Listu Římanům 9,4: Byli přijati za syny, Bůh s nimi uzavřel smlouvu, dal jim zákonodárství, bohoslužbu i zaslíbení. To neznamená, že jen Židé by měli podíl na naději. Byli však prvním národem, kterému Bůh skrze své Zjevení otevřel přístup k Sobě samému. Když Bůh vyvolil Izrael mezi všemi národy, byl to také veliký závazek. Aby Izrael zachoval víru v jediného Boha, byl nucen se v průběhu dějin oddělovat od ostatních národů, které uctívaly různá božstva. Proto byli Židé svým srdcem „blízko“ Hospodinu, kdežto pohané „daleko“ od Hospodina u svých bůžků. Čím důsledněji se Izrael odděloval od jiných národů, tím hlubší bylo nepřátelství mezi nimi. Bůh však chtěl i pohany přivést do své blízkosti a prostředkem k tomu byla Kristova krev: Protože však teď jste spojeni s Kristem Ježíšem vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví   (Ef 2,13)a spojení s Ježíšem poutem víry. V  NZ Ježíš svým učedníkům přikazuje získávat učedníky u všech národů (Mt 28,19). Duch vzkříšeného Krista vede církev mezi pohany, aby je podle evangelijního učení přijala za syny  (Mt 21,43). Zvláště Pavel obdržel poslání: aby otevřel jejich oči a oni se obrátili od tmy ke světlu, a vírou ve mne dosáhli odpuštění hříchů a podílu mezi posvěcenými (Sk 26,18).

Odkazy na liturgické texty z Písma k bohoslužběslova   na čtvrtek  14.10.2021: 

1. čtení : Římanům 3,21-30a

Žalmy 130,1-2.3-4.5-6a, odpověď: U Hospodina je slitování, hojné u něho je vykoupení.

Evangelium:  Lukáš 11,47-54

Zobrazeno 59×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio