Témata k nedělní a sváteční liturgii

BUDOU ZÁŘIT JAKO HVĚZDY NA VĚČNÉ ČASY - ZE SLOVA K BOHOSLUŽBĚ 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 14.11.2021

Z prvního čtení:  Tehdy bude zachráněn tvůj národ, každý, kdo bude zapsán v knize. Probudí se mnozí z těch, kteří spí v zemi prachu, jedni k věčnému životu, druzí k potupě, k hanbě navěky. Kteří byli poučeni, budou zářit jako zář oblohy, a ti, kteří mnohé přivedli ke spravedlnosti, jako hvězdy na věčné časy.( Daniel 12,1-3).

Proroctví z knihy Daniel  je pro nás poselstvím naděje. Boží lid na konci časů, při souboji dobra proti nejrůznějším podobám zla, zakusí ve fázi všeobecného vzkříšení mocnou ochranu Hospodinovu pod křídly archanděla Michaela.  Pro ty, kdo zůstali věrní Bohu, nastane čas spásy. Nás, dosud putující v církevním společenství  vstříc věčnosti, dovede Kristus náš Pán do slavné budoucnosti.

Ze   druhého čteni: Kristus podal za hříchy jednu jedinou oběť a pak se navždycky posadil po Boží pravici a teď už jen čeká, „až mu budou jeho nepřátelé položeni k nohám jako podnož“.   (Židům 10,12-13)

Apoštol Pavel v listě Židům připomíná jedinečnost Kristovy oběti, vykonanou jednou provždy. Jeho oběť je dokonalá a přináší spásu všem, kdo se k němu utíkají jako ke svému veleknězi a prostředníkovi. On sedí po pravici Boží a připravuje nám příbytek ve svém království. Při liturgických bohoslužebných slavnostech, konaných  podle řádu církve, však máme příležitost se už teď s ním setkat. Nechat se poučit jeho Slovem, vidět ho přítomného ve viditelných znameních a při slavení eucharistické památky jeho oběti už nyní mít účast na chlebě věčného života.

Z evangelia:   Ježíš řekl svým učedníkům: „V těch dnech, po velkém soužení, se zatmí slunce a měsíc přestane svítit, hvězdy budou padat z nebe a hvězdný svět se zachvěje.A tehdy lidé uvidí Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou. (Marek 13,24-26).

V evangeliu podle Marka je zaznamenána Ježíšova řeč o posledních dnech a též o jeho druhém příchodu, jemuž budou předcházet  neslýchané katastrofy, útrapy lidstva a dosud nevídaná znamení. Kristus přijde jako soudce celého světa a vítěz nad silami zla, aby definitivně založil Boží království pro všechny vyvolené. My křesťané po jeho příchodu toužíme. Ve svém srdci nosíme velikonoční tajemství o Kristu, Pánu času a dějin a modlíme se, abychom při jeho slavném příchodu byli shledáni jako jeho bdělí a věrní služebníci. 

Odkazy na texty čtení  k bohoslužbě slova  33.  neděle v mezidobí    14.11.2021 .

1. čtení:Daniel 12,1-3

Žalmy 16,5-11  odpověď: Ochraň mě, Bože, neboť se utíkám k tobě.

2. čtení: Židům  10,11-18

Evangelium:  Marek 13,24-32

Ke všem třem čtením jsou komentáře a texty směrovány k nedělnímu  tématu 128 LITURGIE SE USKUTEČŇUJE V PLATNÉM ŘÁDU CÍRKVE (PRÁVNÍ STRÁNKA) - „UČÍCÍ SE CÍRKEV“ 33. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 14.11.2021

 

Zobrazeno 44×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio