Témata k nedělní a sváteční liturgii

S RADOSTÍ, NADĚJÍ A POKOJEM OČEKÁVEJME PŘÍCHOD NAŠEHO PÁNA JEŽÍŠE KRISTA - ZE SLOVA K BOHOSLUŽBĚ 2. ADVENTNÍ NEDĚLE 5.12.2021

Svlékni ze sebe, Jeruzaléme, roucho své žalosti a soužení a oblékni se v ozdobu věčné slávy, kterou ti dává Bůh. Bůh přivede Izraele, který se bude radovat ve světle jeho velebnosti, s milosrdenstvím a se spravedlností, která z něho prýští.- Z  prvního čtení - knihy proroka Barucha ( Bar  5,1-9). 

Obsahem chvalozpěvu proroka Barucha je blížící se konec vyhnanství vyvoleného národa Izraele a obnovení jeho hlavního města. Bůh přislibuje svým dětem návrat domů, život ve světle jeho přítomnosti , z něhož vyprýští pokoj, vděčnost a úcta k Pánu. Jeho předpověď se splní a naplňuje i nás radostí, láskou a vírou v jeho spravedlivé panování.

Ze   druhého čteni podle Pavla:Bratři! Ve všech svých modlitbách s radostí prosím za vás za všechny. Vždyť od prvního dne až do této chvíle mi pomáháte v rozšiřování evangelia. Jsem totiž přesvědčen, že ten, který ve vás toto dobré dílo začal, přivede ho ke konci ke dni Krista Ježíše.   ( Filipanům   1,4-6.8-11) .

Úryvek  z jeho listu dosvědčuje, že v prvotních společenstvích církve přebývalo silné očekávání druhého příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Právě ono bylo základem duchovního úsilí křesťanů, které po smrti apoštola Pavla postupně  ochabovalo. Apoštol Lukáš však svým dílem - evangeliem  a jako průvodce dějinami církve - dokonale  na Pavlovo misijní poslání navázal.

Z evangelia podle Lukáše : Tak je psáno v knize řečí proroka Izaiáše: „Hlas volajícího na poušti: Připravte cestu Pánu, vyrovnejte mu stezky! Každé údolí ať je zasypáno, každá hora a každý pahorek srovnán; kde je co křivého, ať je narovnáno, cesty hrbolaté ať se uhladí! A každý člověk uzří Boží spásu.“  (Lukáš 3,1-6).

Letošní adventní dobou začíná podle Vatikánského řádu cyklus C, rok nedělních čtení evangelií podle Lukáše. Jeho dílo Evangelium a Skutky apoštolů doprovází křesťany na všech etapách misionářského hlásání evangelia. Dnešní výňatek, pro Lukáše typicky položený do přesných dějepisných souvislostí, je doplněný starozákonným chvalozpěvem proroka Izaiáše, zaměřeným na očekávaný příchod Mesiáše.

Zobrazeno 38×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio