Témata k nedělní a sváteční liturgii

A TY, KTEŘÍ NEJSOU VŮBEC NIC, VYVOLIL SI BŮH, ABY ZLOMIL MOC TĚCH, KTEŘÍ JSOU „NĚCO“- 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 29.1.2023

Hledejte Hospodina, všichni pokorní v zemi, kteří jednáte podle jeho výroku. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova hněvu. Uprostřed tebe zanechám lid pokorný a chudý. Budou hledat své útočiště v Hospodinově jménu ti, kdo zbudou z Izraele. Už nebudou konat nepravost, nebudou lhát, v jejich ústech se nenajde podvodný jazyk. Když se budou pást a odpočívat, nikdo je nebude děsit.

Z prvního čtení  (Sof 2,3;3,12-13).

Blahoslavenství, která jsou základním tématem dnešní neděle, mají svůj počátek v Hospodinových příslibech blaženosti a štěstí, zjevených již dříve ústy biblických proroků. Jeden z nich prorok Sofoniáš  nás dnes vybízí k  hledání Hospodinovy spravedlnosti. Těm, kteří ze své chudoby  k Bohu vzhlížejí  s pokorou a pokládají ho za hodnotu nevyšší, se otevírá cesta ke konečnému cíli do nebeské blaženosti.

Ze druhého čtení  (1 Kor 1,26-31 ): Jen se podívejte, bratři, komu se u vás dostalo povolání! Není tu mnoho moudrých lidí podle lidských měřítek, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. A přece: ty, které svět pokládá za pošetilé, vyvolil si Bůh, aby zahanbil moudré, a ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby zahanbil mocné, a ty, které svět má za neurozené a méněcenné, dokonce i ty, kteří nejsou vůbec nic, vyvolil si Bůh, aby zlomil moc těch, kteří jsou „něco“, aby se žádný smrtelník nemohl před Bohem vynášet. A od něho pochází to, že jste spojeni s Kristem Ježíšem. Jeho nám Bůh poslal jako dárce moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení. Tak se splnilo, co je v Písmě: `Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.'

Společenství v Korintě, skládající se převážně s lidí prostých, chudobných, bez vznešeného původu, v dobách příchodu křesťanství lidskou moudrost vždy obdivovalo a  zkoumalo. Apoštol Pavel jim však nabídl, jak  přijímat moudrost vyšší, moudrost Boží. A lidé mu porozuměli. Pochopili, co jim přináší spojení s Kristem v jeho smrti a vzkříšení. I druhé dnešní čtení vrhá duchovní světlo na evangelium o blahoslavenství.

Z evangelia (Mt 5,1-12a ):Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: „Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu.“

Blahoslavenství zaznívají v úvodu slavného horského kázání, zaznamenaného v dnešním Matoušově evangeliu. Ježíš v nich nabízí svůj recept na štěstí, protože dobře ví, že touha po štěstí je zakořeněna v každém člověku a náleží k základním životním potřebám. Jaké místo blahoslavenství zaujímají v našem životě? 

Odkaz  na  liturgické  texty  z lekcionáře  k  bohoslužbě  slova   na neděli 29.1.2023.

1. čtení: Sof 2,3;3,12-13

Žalmy:  Žl 146,6c-7.8-9a.9b-10,  odpověď: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.

2. čtení: 1 Kor 1,26-31

Evangelium:  Mt 5,1-12a

Na   dnešní slavnost velmi těsně navazuje projekt ČBK UČÍCÍ SE CÍRKEV   tématem 209:  „ NAŠE POVOLÁNÍ K BLAŽENOSTI“– viz

Zobrazeno 51×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio