Témata k nedělní a sváteční liturgii

BŮH STVOŘIL ČLOVĚKA JAKO SVŮJ OBRAZ - ÚTERÝ PO 5. NEDĚLI 7.2.2023

Potom Bůh řekl: „Učiňme člověka jako náš obraz, podle naší podoby. Ať vládne nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nad krotkými zvířaty, divokou zvěří a nad veškerou drobnou zvířenou, která se pohybuje po zemi.“Bůh stvořil člověka jako svůj obraz, jak obraz Boží ho stvořil; stvořil je jako  muže a ženu. Bůh jim požehnal slovy: „Ploďte a množte se, naplňte zemi a podmaňte si ji! Vládněte nad rybami moře, nad ptactvem nebe i nade všemi živočichy, kteří se pohybují po zemi.“ A připojil: „Hle, k jídlu vám dávám všechny semenotvorné rostliny, co jich je na zemi, a všechny stromy, které plodí ovoce s jádry uvnitř. Též veškeré divoké zvěři, všemu nebeskému ptactvu, všemu, co se pohybuje po zemi a má v sobě dech života, dávám za pokrm všechny zelené rostliny.“ A stalo se tak. Bůh viděl všechno, co udělal, a hle – bylo to velmi dobré. Nastal večer, nastalo jitro – den šestý. Tak byla dokončena nebesa, země a všechno, co je oživuje. Sedmého dne Bůh skončil své dílo, které udělal, a přestal sedmého dne s veškerou prací, kterou vykonal. Bůh požehnal sedmému dni a posvětil ho, neboť v něm přestal s veškerým svým dílem, které stvořil a udělal.To je původ nebe a země, jejich stvoření. Z prvního čtení  (Gn 1,20–2,4a).

Pisatel   se drží týdenního rámce, v němž se odehrává velkolepé dílo stvoření a své vyprávění  směřuje  k jeho  vyvrcholení v sedmém dni, který Hospodin požehnal, a který  je třeba zasvětit chvále Stvořitele. Pravým dovršením díla stvoření je tedy modlitba a radost z Boží štědrosti a velikosti.

Z evangelia (Mk 7,1-13 ): Kolem Ježíše se shromáždili farizeové a někteří z učitelů Zákona, kteří přišli z Jeruzaléma. Všimli si, že někteří z jeho učedníků jedí rukama obřadně nečistýma, to je neumytýma. Farizeové totiž a všichni židé se drží podání předků a nejedí, dokud si pečlivě neumyjí ruce; po návratu z trhu nejedí, dokud se celí neopláchnou; a je mnoho jiného, co přejali a čeho se drží: omývání pohárů, džbánů, měděných nádob a lehátek. Proto se ho farizeové a učitelé Zákona ptali: „Proč se tvoji učedníci nechovají podle podání předků, ale jedí obřadně nečistýma rukama?“ Odpověděl jim: „Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: `Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.' Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského.“ A řekl jim: „Jak dovedně rušíte Boží přikázání, abyste zachovali svoje podání! Tak rušíte Boží slovo svým podáním a odevzdáváte to dál. A takových podobných věcí děláte mnoho.“

Židé měli celou řadu rituálních předpisů o pokrmech, o čistém a nečistém, o rituálních omýváních a tak dále. Je zřejmé, že  mají i velmi pádné hygienické zdůvodnění. Farizeové však  jich využívali i k tomu, aby mohli obviňovat Ježíše a jeho učedníky z porušování předpisů. Hlavním problémem však byla otázka společenství stolu mezi Židy  a pohany. Usednout k jednomu stolu bylo nesmírně důležité pro život celého společenství. Ježíš stanoví správnou stupnici hodnot. Mytí nebo nemytí rukou nesmí bránit tomu, abychom usedali společně k jednomu stolu – jak ti, kdo dodržují židovské zvyklosti, tak ti, kdo je neznají a nezachovávají, Jedni i druzí totiž mohou být opravdovými Kristovými učedníky.

Odkaz  na  liturgické  texty  z lekcionáře  k  bohoslužbě  slova   na  úterý 7.2.2023.

1. čtení: Gn 1,20–2,4a

Žalmy:  Žl 8,4-5.6-7.8-9 ,  odpověď: Hospodine, náš Pane, jak podivuhodné je tvé jméno po celé zemi!

Evangelium: Mk 7,1-13

Zobrazeno 73×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio