Témata k nedělní a sváteční liturgii

JEŽÍŠ KRISTUS JE STEJNÝ VČERA I DNES I NAVĚKY -PÁTEK PO 4. NEDĚLI V MEZIDOBÍ 3 .2.2023

Mějte se navzájem trvale rádi jako bratři. Nezapomínejte na pohostinnost, protože tak přijali někteří ve svém domě anděly, aniž to tušili. Pamatujte na vězně, jako byste byli sami vězněni s nimi, na ty, kteří jsou týráni, protože i vy žijete na zemi těžký život. Manželství ať je u všech v úctě a manželské lože neposkvrněné, neboť Bůh bude soudit smilníky a cizoložníky. V jednání ať vás neovládá lakota; spokojte se s tím, co máte. Vždyť Bůh sám slíbil: `Nikdy tě neopustím, nikdy tě nenechám bez pomoci!' Proto můžeme s důvěrou říkat: `Pán je můj pomocník, nebudu se bát. Co mi může udělat člověk?' Pamatujte na své představené, kteří vám hlásali Boží slovo. Uvažte, jak oni skončili život, a napodobujte jejich víru. Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky. Z prvního čtení  (Žid 13,1-8 ).

Apoštol vyzývá k dobrému a ctnostnému životu, k trpělivosti, k manželské věrnosti a  vzájemné úctě, solidaritě, skromnosti.Máme být pohostinní, jako Kristus přijímal všechny žádající, máme být soucitní, jako byl Kristus soucitný a hlavně máme důvěřovat Bohu tak, jako Kristus důvěřoval svému Otci. Ačkoliv se doba mění, Bůh a jeho přikázání se nemění. Kristus je stále stejný, má stejné požadavky a nemění se s dobou. Můžeme říci, že v tom všem Pán stojí za námi, protože stál vždy za svým lidem  a to se nezmění!   Výzvy není třeba příliš komentovat, svou platnost mají v mnoha ohledech dnes stejně jako tehdy. Poslední věta shrnuje platnost autorových slov: „Ježíš Kristus je stejný včera i dnes i navěky.“

Z evangelia (Mk 6,14-29 ): Král Herodes uslyšel o Ježíšovi, neboť jeho jméno se stalo známým. Říkalo se, že Jan Křtitel vstal z mrtvých, a proto že v něm působí zázračné síly. Jiní říkali: „Je to Eliáš,“ jiní zase: „Je to prorok – jako jeden z proroků.“ Když to Herodes uslyšel, řekl: „Jan, kterého jsem dal stít, byl vzkříšen.“ Herodes totiž dal Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, protože si ji vzal za ženu. Jan říkal Herodovi: „Není dovoleno, abys měl za ženu manželku svého bratra!“ Herodias proto na něj zanevřela a nejraději by ho připravila o život, ale nemohla. Herodes totiž měl před Janem strach. Znal ho jako spravedlivého a svatého člověka a chránil ho. Když ho slyšel, byl celý nesvůj, přesto však si ho rád poslechl. Naskytla se vhodná chvíle, když Herodes na své narozeniny vystrojil hostinu svým hodnostářům, důstojníkům a významným lidem z Galileje. Vstoupila tam i dcera té Herodiady a tančila. Herodovi i hostům se tak zalíbila, že král řekl dívce: „Požádej mě, oč chceš, a dám ti to!“ A pod přísahou jí mnoho slíbil: „O cokoli požádáš, dám ti to, i kdyby to byla polovina mého království!“ Ona vyšla ven a zeptala se matky: „Co bych si měla žádat?“ Ta odpověděla: „Hlavu Jana Křtitele.“ Hned se tedy rychle vrátila ke králi a žádala si: „Chci, abys mi dal ihned na míse hlavu Jana Křtitele.“ Král se zarmoutil, ale pro přísahu a kvůli hostům ji nechtěl odmítnout. Hned tedy poslal král kata s rozkazem, aby přinesl jeho hlavu. Ten odešel a sťal ho ve vězení, přinesl jeho hlavu na míse a dal ji dívce a dívka ji dala své matce. Když o tom uslyšeli Janovi učedníci, přišli, vzali jeho tělo a pochovali ho do hrobu.

 Evangelium vypráví o otřásajících událostech posledních hodin života Jana Křtitele, popraveného kvůli Herodovu lehkovážnému slibu. Umučení Kristova předchůdce Jana končí smrtí, umučení Ježíše, Mesiáše, vzkříšením. Jan Křtitel má velkou odvahu, když se věnuje Božímu poslání hlásat pravdu. I dnes trpí mnoho lidí pronásledováním kvůli Ježíšovu jménu, nebo kvůli spravedlnosti jako takové. I dnes to mají kritici vlád a vládců obtížné, protože vesměs stojí proti moci, která má přesilu a žádné  zábrany – stačí se podívat po současném světě. 

Odkaz  na  liturgické  texty  z lekcionáře  k  bohoslužbě  slova   na  pátek 3.2.2023.

1. čtení: Žid 13,1-8

Žalmy: Žl 27,1.3.5.8b-9abc,  odpověď: Hospodin je mé světlo a má spása.

Evangelium: Mk 6,14-29

Zobrazeno 49×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio