Témata k nedělní a sváteční liturgii

Bratři! Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. (Efezským 2,19-22).List Efezským je listem určeným církvi, a píše se v něm o církvi. Máme před sebou jeden z různých obrazů církve – církev jako…


Všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které…


Ježíš řekl: „K čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.“ (Lukáš 13,20-21).Podobenství vždy srovnává známou skutečnost s něčím neznámým. Pomáhá nám pochopit duchovní…


Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. (Římanům 8,12-17).Na svět jsme nepřišli jako Boží…


Verše o spáse z Jeremiášovy „Knihy útěchy“ obsahují potěšující slova, kterými se Hospodin obrací na svůj věřící lid, trpící rozpadem svého království a následným vyhnanstvím. Podobně jako při udílení svátosti pomazání kněz posiluje duši i tělo těžce…


Vy žijete ne podle těla, nýbrž podle Ducha, jestliže skutečně ve vás přebývá Duch Boží. Kdo totiž nemá Kristova Ducha, ten není jeho. Je-li však ve vás Kristus, tělo je podrobeno smrti kvůli hříchu, ale duch je plný života, protože je ospravedlněn.…


22. 10. 2021 18:36

Existuje svátost určená zvláštním způsobem k tomu, aby posilovala ty, kteří jsou postiženi nemocí a jsou ohroženi smrtí: pomazání nemocných. Během staletí bylo pomazání nemocných udělováno stále výlučněji těm, kteří už umírali. Z toho důvodu dostalo…


Radostně souhlasím s Božím zákonem. Pozoruji však, že je v mých údech jiný zákon, který odporuje zákonu mého rozumu a dělá ze mě zajatce zákona hříchu, který vládne v mých údech. Kdo mě vysvobodí od těla propadlého této smrti? Díky Bohu! Je to možné…


Dokud jste byli oddáni hříchu, necítili jste se vázáni předpisy mravního zákona. Na konci těch věcí je smrt. Nyní však jste osvobozeni od hříchu a dali jste se do služby Bohu. A užitek z toho je vaše posvěcení a nakonec věčný život. Neboť odplata za…


Nechť tedy hřích neovládá vaše smrtelné tělo, tak abyste poslouchali, čeho se mu zachce; ani nepropůjčujte hříchu své tělo za nástroj nepravosti, ale jako ti, kteří byli vyvedeni ze smrti do života, propůjčujte sami sebe a své tělo Bohu za nástroj…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio