Témata k nedělní a sváteční liturgii

Samuel řekl Saulovi: Proč jsi neuposlechl Hospodinova hlasu? Vrhl ses na kořist a učinil jsi, co je v Hospodinových očích zlé. Protože jsi zavrhl Hospodinovo slovo, on tě zavrhl, abys nebyl králem."- Z prvního čtení ( 1 Samuelova 15). S Bohem se…


Kvůli Jeruzalému neutichnu, dokud jeho spravedlnost nevzejde jak světlo, dokud se jeho spása nerozhoří jak pochodeň. Tu národy uvidí tvou spravedlnost a všichni králové tvou slávu. Obdaří tě novým jménem, které určí Hospodinova ústa. Budeš nádhernou…


15. 1. 2022 13:23

Povolání k manželství je zvláštní cesta víry a lásky, která přechází na manžele a zároveň slouží k blahu církve a společnosti a to s celým významem a silou veřejného závazku před Bohem a společností. Manželství je svátost, jeden ze sedmi darů Ježíše…


Když při setkání Samuel spatřil Saula, Hospodin ho poučil: "To je ten muž, o kterém jsem ti mluvil. Ten bude panovat nad mým lidem“. Potom vzal Samuel nádobku oleje, vylil mu ji na hlavu, políbil ho a řekl: "Hospodin tě pomazal za knížete nad…


Všichni přední muži Izraele se shromáždili, přišli do Ramy k Samuelovi a řekli mu: ať je nad námi král. Ať jsme i my jako všechny národy a ať nám vládne náš král. On potáhne v našem čele a povede naše války." Samuel vyslechl všechna tato slova lidu…


V těch dnech se shromáždili Filištíni, aby vedli válku proti Izraeli, a Izrael vytáhl do boje proti Filištínům. Rozpoutal se boj a Izrael Filištínům podlehl; padlo jich v boji na poli kolem čtyř tisíc. Když se lid vrátil do tábora, přední muži…


12. 1. 2022 0:09
Rubrika: Slovo na den

Hospodin přišel, zastavil se a volal jako dříve: "Samueli, Samueli!" A Samuel řekl: "Mluv, tvůj služebník poslouchá." Samuel rostl a Hospodin byl s ním a nedopustil, aby nějaké jeho slovo přišlo nazmar. - Z prvního čtení ( 1 Samuelova 3). Otevírejme…


Anna šla před Hospodina. Měla hořkost v duši, modlila se k Hospodinu a plakala a plakala. Učinila pak tento slib: "Hospodine zástupů, jestliže konečně shlédneš na ubohost své služebnice a rozpomeneš se na mě, jestliže nezapomeneš na svou služebnici…


Elkána měl dvě ženy: jednu jménem Anna a druhou jménem Pennina. Pennina měla děti, Anna však děti neměla. Ten muž chodíval každoročně ze svého města vzhůru do Silo poklonit se Hospodinu zástupů a obětovat mu. Annu miloval, i když její lůno učinil…


Pozdvihni mocně svůj hlas, ty, který hlásáš pro Jeruzalém radostnou zvěst! Pozdvihni svůj hlas a neboj se; řekni judským městům: "Hle, váš Bůh!" Hle, Pán, Hospodin, přichází s mocí, jeho rámě mu dává vládu. Hle, u sebe má svou mzdu a před sebou má…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio