Témata k nedělní a sváteční liturgii
31. 7. 2021 14:00

Obrázek: Sbírání many z nebes na poušti // Eucharistie je svátostí těla a krve Páně. V této svátosti je přítomen samotný Ježíš, proto je zvána Nejsvětější svátostí. Jako vzácný Ježíšův dar byla ustanovena při poslední večeři samotným Ježíšem.…


31. 7. 2021 0:09
Rubrika: Slovo na den

Panovník Herodes dal Jana zatknout, spoutat a zavřít do vězení kvůli Herodiadě, manželce svého bratra Filipa, neboť Jan mu vytýkal: „Není ti dovoleno, abys ji měl za ženu!“ Nejraději by ho připravil o život, ale bál se lidu, protože ho pokládali za…


30. 7. 2021 0:09
Rubrika: Slovo na den

Ježíš přišel do svého domova a učil v jejich synagoze, takže lidé byli celí užaslí a ptali se: „Kde se u něho vzala taková moudrost a ty zázraky? Kde se to všechno u něho vzalo?“ A pohoršovali se nad ním. Ale Ježíš jim řekl: „Nikde prorok neznamená…


29. 7. 2021 0:09
Rubrika: Slovo na den

Marta řekla Ježíšovi: „Pane, kdybys tu byl, můj bratr by byl neumřel. Ale vím i teď, že ať bys žádal Boha o cokoli, Bůh ti to dá.“ Ježíš jí řekl: „Tvůj bratr vstane.“ Marta mu odpověděla: „Vím, že vstane při vzkříšení v poslední den.“ Ježíš jí řekl:…


28. 7. 2021 0:09
Rubrika: Slovo na den

Ježíš řekl zástupům: "Nebeské království je podobné pokladu ukrytému v poli. Když ho člověk najde, zakryje ho a s radostí nad ním jde, prodá všechno, co má, a to pole koupí.“ (Matouš 13,44-46).V Ježíšově podobenství je Boží království přirovnáno k…


27. 7. 2021 0:09
Rubrika: Slovo na den

Ten, kdo rozsévá dobré semeno, je Syn člověka, pole je svět. Dobré semeno jsou synové Království, plevel jsou synové (toho) Zlého. Nepřítel, který ho zasel, je ďábel. Žeň je skonání věku, ženci jsou andělé. Jako se sbírá plevel a spaluje v ohni, tak…


26. 7. 2021 0:09
Rubrika: Slovo na den

Ještě jiné podobenství jim Ježíš předložil: „Království nebeské je jako hořčičné zrno, které člověk zasel na svém poli; je sice menší než všecka semena, ale když vyroste, je větší než ostatní byliny a je z něho strom, takže přilétají ptáci a hnízdí…


25. 7. 2021 0:09
Rubrika: Slovo na den

Mužů bylo asi pět tisíc. Potom Ježíš vzal chleby, vzdal díky a rozdělil je sedícím; stejně i ryby, kolik kdo chtěl. Když se najedli, řekl učedníkům: "Seberte zbylé kousky, aby nepřišlo nic nazmar!" Sebrali je tedy a bylo to plných dvanáct košů…


24. 7. 2021 9:00

Kristus položil základy k ustanovení sedmi svátostí církve. První tři svátosti – křest, biřmování a eucharistie - uvádějí věřícího do křesťanského života. V eucharistii je přítomen samotný Ježíš, proto ji nazýváme svátostí nejsvětější. Je vzácným…


23. 7. 2021 0:09
Rubrika: Slovo na den

Ježíš řekl svým učedníkům: "Já jsem pravý vinný kmen a můj Otec je vinař. Každou ratolest na mně, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla ovoce ještě více. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio