Témata k nedělní a sváteční liturgii
26. 5. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Ježíš řekl učedníkům: „Kdo by chtěl být mezi vámi veliký, ať je vaším služebníkem, a kdo by chtěl být mezi vámi první, ať je otrokem všech. Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal sloužit, ale aby sloužil a dal svůj život jako výkupné za…


25. 5. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Petr řekl Ježíšovi: "My jsme opustili všechno a šli jsme za tebou." Ježíš odpověděl: „A tak mnozí první budou posledními a poslední prvními.“ (Marek).Apoštol Petr klade Ježíšovi otázku: „Hle, my jsme opustili všecko a šli jsme za tebou! Co tedy…


24. 5. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

U Ježíšova kříže stála jeho matka, příbuzná jeho matky Marie Kleofášova a Marie Magdalská. Když Ježíš uviděl svou matku a jak při ní stojí ten učedník, kterého měl rád, řekl matce: „Ženo, to je tvůj syn.“ Potom řekl učedníkovi: „To je tvá matka.“ A…


23. 5. 2021 7:00

Sesláním Ducha svatého Bůh dovršil dílo vykoupení nám všem, kteří jsme se v Kristu stali Jeho syny. Vylitím Ducha svatého do našeho světa jsou naplněny a dovršeny velikonoční události. Uskutečňuje se shromažďování rozptýleného Mesiášova lidu…


23. 5. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Nastal den Letnic a všichni byli společně pohromadě. Najednou se ozval z nebe hukot, jako když se přižene silný vítr, a naplnil celý dům, kde se zdržovali. A ukázaly se jim jazyky jako z ohně, rozdělily se a nad každým z nich se usadil jeden.…


22. 5. 2021 9:00
Rubrika: Slovo na den

Ježíš vystoupil a zvolal: „Jestliže kdo žízní, ať přijde ke mně a pije! Kdo věří ve mne, ‚proudy živé vody poplynou z jeho nitra,‘ jak praví Písmo.“ To řekl o Duchu, jejž měli přijmout ti, kteří v něj uvěřili. Dosud totiž Duch nebyl dán, neboť Ježíš…


22. 5. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Když jsme dorazili do Říma, dostal Pavel dovolení, že může bydlet sám s vojákem, který ho hlídal.Celá dvě léta zůstal pak ve svém najatém bytě a přijímal všechny, kdo k němu přicházeli. Zcela otevřeně a bez překážek hlásal Boží království a učil o…


21. 5. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Když pojedli , zeptal se Ježíš Šimona Petra: Miluješ mě více než ti zde? Odpověděl mu: „Ano, Pane, ty víš, že tě miluji.“ Ježíš mu řekl: „Pas mé beránky.“(Jan).Dnešní Janovo evangelium v jistém smyslu hovoří o úloze apoštola Petra z pohledu lásky. Z…


20. 5. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Ježíš se modlil: Otče svatý, prosím nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne, ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby svět poznal, že ty jsi mě poslal a žes je miloval, jako jsi miloval mne. Otče, chci, aby tam, kde…


19. 5. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Ježíš se modlil: „Otče svatý, zachovej je ve svém jménu, které jsi mi dal, aby byli jedno jako my. Svět k nim pojal nenávist, protože nejsou ze světa, jako ani já nejsem ze světa. Neprosím, abys je ze světa vzal, ale abys je zachránil od Zlého. (Jan…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio