Témata k nedělní a sváteční liturgii
14. 7. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Ježíš se ujal slova a řekl: „Velebím tě, Otče, Pane nebe a země, že když jsi tyto věci skryl před moudrými a chytrými, odhalil jsi je maličkým.“ (Matouš 11,25-27).K lásce a poznání Boha vede skutečná pokora a otevřená mysl. Dětská jednoduchost a…


13. 7. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Ježíš začal vytýkat městům, ve kterých se stalo nejvíc jeho zázraků, že se neobrátila: A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do pekla klesneš! Kdyby se v Sodomě staly ty zázraky, které se staly v tobě, zůstala by až do dneška. (Matouš…


12. 7. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Kdo nebere svůj kříž a nenásleduje mě, není mě hoden. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho, kdo však ztratí svůj život pro mě, nalezne ho. Kdo vás přijímá, mne přijímá, a kdo mne přijímá, přijímá toho, který mě poslal. Kdo nalezne svůj život, ztratí ho…


11. 7. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Buď pochválen Bůh a Otec našeho Pána Ježíše Krista, on nás zahrnul z nebe rozmanitými duchovními dary, protože jsme spojeni s Kristem. Vždyť v něm si nás vyvolil ještě před stvořením světa, abychom byli před ním svatí a neposkvrnění v lásce; ze…


10. 7. 2021 11:46

Katolická církev od počátku Nicejsko - cařihradského vyznávání víry vyznává, že církev je jedna, svatá, všeobecná a apoštolská, která je řízena Petrovým nástupcem a biskupy ve společenství s ním. Ježíš povolal apoštoly jako své nejbližší…


10. 7. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

„Ke každému, kdo se ke mně přizná před lidmi, i já se přiznám před svým Otcem v nebi; ale každého, kdo mě před lidmi zapře, zapřu i já před svým Otcem v nebi.“ (Matouš 10,32-33).Ježíš nás vyzývá, abychom se k němu přiznali už v tomto životě. Protože…


9. 7. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Budou vás vydávat soudům a bičovat v synagogách, budou vás vodit před vladaře a krále kvůli mně, abyste vydali svědectví jim a také pohanům. Až vás vydají soudu, nedělejte si starosti, jak nebo co máte mluvit, protože v tu chvíli vám bude dáno, co…


8. 7. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

„Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské království.' Uzdravujte nemocné, probouzejte k životu mrtvé, očišťujte malomocné, vyhánějte zlé duchy. Zadarmo jste dostali, zadarmo dávejte. (Matouš 10,1-7).Povoláním učedníka je s vděčností si uvědomovat,…


7. 7. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Ježíš si zavolal svých dvanáct učedníků a dal jim moc nad nečistými duchy, aby je vyháněli a uzdravovali každou nemoc a každou chorobu. A přikázal jim: „Jděte k ztraceným ovcím z domu izraelského. Jděte a hlásejte: `Přiblížilo se nebeské království.…


6. 7. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Ježíš pak obcházel všechna města i vesnice, učil v jejich synagogách, hlásal radostnou zvěst o (Božím) království a uzdravoval každou nemoc a každou chorobu. Když viděl zástupy, bylo mu jich líto, protože byli vysílení a skleslí jako ovce bez…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio