Témata k nedělní a sváteční liturgii
26. 6. 2021 10:00

Základním stavebním kamenem biblického pojednání o lidské existenci je, že člověk byl stvořen: „Bůh stvořil člověka...“ (Srov. Gen 1,27).Člověk vděčí za své bytí Stvořiteli. To je velmi povzbuzující a radostné, dodává to životu nové rozměry.…


26. 6. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

„Pane, můj služebník leží doma ochrnulý a hrozně se trápí.“ Ježíš mu řekl: „Přijdu a uzdravím ho.“Setník však odpověděl: „Pane, nezasloužím si, abys vešel do mého domu. Ale řekni jen slovo, a můj služebník bude uzdraven.“ (Matouš 8,5-10).V dnešním…


25. 6. 2021 0:00
Rubrika: Slovo na den

Tu přišel jeden malomocný, klekl před ním a řekl: „Pane, chceš-li, můžeš mě očistit.“ Vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: „Chci, buď čistý.“ A hned byl od svého malomocenství očištěn. (Matouš 8,1-4).Ten malomocný věděl, že Ježíš má moc ho uzdravit…


24. 6. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Hospodin mě povolal od matčina lůna, již v mateřském životě mě nazval jménem. (Izaiáš 49,1). / Chválím tě, že jsem vznikl tak podivuhodně (Žalmy). / Jan kázal všemu izraelskému lidu, aby se odvrátili od svých hříchů a dali se pokřtít. Když končil…


23. 6. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Ježíš řekl svým učedníkům: „Mějte se na pozoru před nepravými proroky: přicházejí k vám převlečeni za ovce, ale uvnitř jsou draví vlci. Poznáte je po jejich ovoci. Každý strom, který nenese dobré ovoce, bude poražen a hozen do ohně.( Matouš 7,15-20…


22. 6. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Vejděte těsnou branou. Neboť prostorná je brána a široká cesta, která vede k záhubě, a mnoho je těch, kdo tamtudy vcházejí. Jak těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málo je těch, kdo ji najdou!“ (Matouš 7,13-14).Široká a snadná cesta…


21. 6. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Nesuďte, abyste nebyli souzeni. Neboť podle toho, jak soudíte, budete sami souzeni, a jakou mírou měříte, takovou se naměří vám. Jak to, že vidíš třísku v oku svého bratra, ale trám ve svém oku nepozoruješ? (Matouš 7,1-3).Naše mysl ráda hodnotí…


20. 6. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?“ Padla na ně bázeň, veliká bázeň, a říkali si mezi sebou: „Kdo to asi je, že ho poslouchá i vítr a moře? (Marek 4,40-41).Markovo evangelium, které tematicky též souvisí s úryvkem o moři z dnešního prvního…


19. 6. 2021 20:46

Neviditelný Bůh se v Ježíši Kristu zjevuje světu. Ze své veliké lásky oslovuje lidi jako své přátele, jako své děti. Stýká se s nimi a zve je do svého společenství. Odpovědí na jeho pozvání je víra. Vírou člověk plně podřizuje Bohu svou vůli a svůj…


19. 6. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Neříkejte: Co budeme jíst? nebo: Co budeme pít? nebo: Do čeho se oblečeme? Po tom všem se shánějí pohané. Váš nebeský Otec přece ví, že to všechno potřebujete. Nejprve tedy hledejte Boží království a jeho spravedlnost, a to všechno vám bude přidáno.…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio