Témata k nedělní a sváteční liturgii
1. 11. 2021 23:47

Církev katolická učí, že existuje společenství nebeské a pozemské církve. V ní rozeznáváme tři stavy církve. Někteří putují po zemi, jiní se po smrti očišťují, další jsou už slaveni jako nebešťané a hledí přímo na samého trojjediného Boha. Mnozí z…


Dějiny světa se pomalu přibližují ke svému definitivnímu závěru. Zjevení apoštola Jana popisuje jeho vlastní vidění průběhu vznešené liturgické slavnosti, konané v posledních dnech historie, určené velkému společenství svatých, důvěrně spojených s…


31. 10. 2021 13:00

Církev učí, že existuje společenství nebeské a pozemské církve. V ní rozeznáváme tři stavy církve. Někteří putují po zemi, jiní se po smrti očišťují, další jsou už slaveni jako nebešťané a hledí přímo na samého trojjediného Boha. Jejich vzájemná…


30. 10. 2021 11:55

Slovo liturgie spojuje dvě řecká slova: lid a dílo. Liturgie je tedy konání lidu nebo také konání Boha pro lid. Církev dnes používá definici, že liturgie je „výkon Kristova kněžství“. Tím se chce říci, že když Boží lid slaví liturgii, koná Ježíš to…


29. 10. 2021 20:39

Když budeš pozván, jdi si sednout na poslední místo, takže až přijde ten, který tě pozval, řekne ti: `Příteli, pojď si sednout dopředu!' To ti bude ke cti u všech, kteří budou s tebou u stolu. Neboť každý, kdo se povyšuje, bude ponížen, a kdo se…


Ježíš položil znalcům Zákona a farizeům otázku: „Je dovoleno v sobotu uzdravovat, nebo ne?“ Oni však mlčeli. Dotkl se tedy nemocného, uzdravil ho a propustil. Jim pak řekl: „Když spadne někomu z vás dítě nebo býk do jámy, nevytáhne ho hned v den…


Bratři! Už nejste cizinci a přistěhovalci, ale spoluobčané ostatních křesťanů a členové Boží rodiny. (Efezským 2,19-22).List Efezským je listem určeným církvi, a píše se v něm o církvi. Máme před sebou jeden z různých obrazů církve – církev jako…


Všecko napomáhá k dobrému, těm, kdo jsou z Boží vůle povoláni. Neboť ty, které si napřed vyhlédl, ty také předurčil, aby byli ve shodě s obrazem jeho Syna. A ty, které předurčil, také povolal, a ty, které povolal, také ospravedlnil, a ty, které…


Ježíš řekl: „K čemu přirovnám Boží království? Je jako kvas, který vzala žena a zadělala ho do tří měřic mouky, až se všechno prokvasilo.“ (Lukáš 13,20-21).Podobenství vždy srovnává známou skutečnost s něčím neznámým. Pomáhá nám pochopit duchovní…


Všichni, kdo se dávají vést Božím Duchem, jsou Boží synové. Spolu s naším duchem to potvrzuje sám Duch svatý, že jsme Boží děti. Jsme-li však děti, jsme i dědici: dědici Boží a spoludědici Kristovi. (Římanům 8,12-17).Na svět jsme nepřišli jako Boží…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio