Témata k nedělní a sváteční liturgii
12. 12. 2020 16:32

Ježíš se ptá: „A za koho mne pokládáte vy?“. Kdo je Ježíš podle nás? Na naší odpovědi závisí nejen to, jak žijeme a jaké jsou naše životní hodnoty, ale naše odpověď také určuje, kde strávíme věčnost. Kým je Ježíš pro nás. On jediný nás může…


5. 12. 2020 14:13

Evangelia jsou knihy, zaznamenávající život, slova a skutky Ježíše Krista. Jejich jádrem, je radostná zvěst (veřejné poselství) života a nauky Krista, tak jak byla hlásána apoštoly.K sepsání radostné zvěsti došlo buď od očitých svědků (sv. Matouš,…


28. 11. 2020 22:31

Advent je očekáváním druhého příchodu Krista. Každoročním prožíváním adventu a slavením adventní liturgie církev zpřítomňuje očekávání starozákonních proroků, kteří připravovali lidstvo na příchod Mesiáše. Čekání na "Hosta" nejváženějšího,…


21. 11. 2020 12:02

Poslední soud se uskuteční na konci času, až Pán Ježíš znovu přijde. „Ti kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení“(Jan 5,29).Kristův příchod bude provázen mnoha znameními: „A tehdy uvidí Syna člověka…


14. 11. 2020 12:01

Boží milost jako přízeň a pomoc Boží je zcela svobodný a námi nezasloužený Boží dar. Takovým darem je vše, co máme a co jsme. Už naše stvoření je svobodným a námi nezaslouženým Božím darem. Takové milosti, které jsou nám dány k životu na této zemi,…


8. 11. 2020 16:37

Kostely jsou místa, kde se shromažďuje Boží lid. A tento lid, tvoří církev (ecclesia), čili Boží chrám, vybudovaný z živých kamenů, v kterém se Otci vzdává úcta v Duchu a v pravdě. Zde se křesťanské společenství schází k naslouchání Božímu slovu, ke…


7. 11. 2020 11:42

Kristovo a naše vzkříšení. Jak budou mrtví vzkříšeni? Smrt a smysl křesťanské smrti. Příprava na smrt. Křesťané věří, že život člověka přirozenou smrtí těla lidského nekončí (1007), věří ve vzkříšení mrtvých na konci časů a v život věčný (988). Věří…


1. 11. 2020 19:11

„Jako Ježíš umřel a vstal z mrtvých, tak s Ježíšem přivede Bůh i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním." Tělesná smrt je přirozený proces. Je ukončením pozemského života. Naše životy jsou odměřeny časem, během něhož se měníme, stárneme, a jako u všech…


31. 10. 2020 22:02

Věříme ve společenství všech věřících v Krista, těch, kteří putují po této zemi, i zesnulých, kteří procházejí vlastním očištěním, i blažených v nebi. Ti všichni tvoří jedinou církev - „svatý Boží lid“. Její členové jsou nazýváni „svatí“ a hovoříme…


23. 10. 2020 21:16

Láska k Bohu je první a největší přikázání boží (2083): „Miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší a celou svou myslí“ (Mt 22,37). Cíl a smysl našeho života nepředstavuje jakákoli láska, nýbrž láska k Bohu. Jeho lásku máme uznat za…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio