Témata k nedělní a sváteční liturgii
19. 9. 2020 14:24

Eucharistie je neoddělitelně obětí a posvátnou hostinou. Sám Kristus se při mši obětuje Bohu, a věřícím se dává jako duchovní pokrm. Přijímáme-li tedy proměněný chléb či víno, důvěrně se spojujeme s obětovaným a zmrtvýchvstalým Kristem a dostáváme v…


11. 9. 2020 13:23

Popisem závěrečných obřadů je struktura Eucharistické modlitby ukončena. Na výzvu kněze v nich prosíme, aby Bůh poslal svého Ducha věřícím, kteří budou přijímat posvátné dary (epikléze), pokračujeme prosbami za společenství se svatými, za živé a…


4. 9. 2020 13:29

Téma po Prefaci a Sanctus pokračuje částí o Epiklézi (prosbách) k proměnění darů, vyprávění o ustanovení Večeře Páně s anamnezí o obětování Těla a Krve Páně. V anamnézi slaví církev, plníc příkaz obdržený skrze apoštoly od Krista Pána, Kristovu…


28. 8. 2020 12:23

Vrcholem slavení eucharistie je vlastní eucharistická modlitba - anafora, tj. modlitba díkůvzdání a posvěcení (1352). Děkovným chvalozpěvem kněz zahajuje prefaci, první část eucharistické modlitby. Rozepne ruce a jménem lidu v dialogu mezi ním a…


21. 8. 2020 13:20

Eucharistie je památka Kristovy velikonoční oběti, tedy díla spásy, uskutečněného Kristovým životem, smrtí a vzkříšením a zpřítomněného liturgickým úkonem při eucharistické bohoslužbě. Eucharistickou oběť připravuje sám Kristus, nejvyšší a věčný…


13. 8. 2020 22:03

Téma o Bohoslužbě slova II. podle mešního řádu pokračuje uvedením: Vyznání víry, jejímuž výkladu autoři Katechismu katolické církve věnují pozornost na 250 stranách v 1040 paragrafech, a Modlitba věřících.Vyznání víry v liturgii (krédo, z latinského…


13. 8. 2020 11:57

Ježíšova matka Marie je navždy pevně zapojena do díla Boží spásy. Je zcela sjednocená se svým Synem. Od chvíle Ježíšova početí se ubírala cestou hluboké víry a své spojení s Božím synem věrně udržovala až do jeho smrti na kříži. Jen ve světle Ježíše…


8. 8. 2020 17:19

Po vstupních obřadech lid oslovuje Boha a očekává Jeho odpověď. Nachází ji v Písmu svatém skrze četbu, hlásání, poslech Božího slova. Kristus je zde ve společenství věřících přítomen ve svém slově: to mluví on, když lektor a kněz v církvi od ambónu,…


6. 8. 2020 17:53

a) Starý zákon a jeho nepomíjející hodnota, b) Nový zákon – vrchol zjevení, c) Jednota Starého a Nového zákona (Podle dokumentu Papežské biblické komise: "Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské bibli").Úplný text vypracovaného tématu včetně…


1. 8. 2020 22:41

V úvodních obřadech mše po slavnostním vstupu a úkonu kajícnosti, pak Boha zdravíme (Kyrie), chválíme , vzdáváme mu díky (Gloria) a ve vstupní modlitbě Boha prosíme (kolekta). Nyní jsme připraveni na bohoslužbu slova a oběti. Bohoslužebné úkony jsou…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio