Témata k nedělní a sváteční liturgii
6. 6. 2019 16:32

SLAVNOST SESLÁNÍ DUCHA SVATÉHO – 9.6.2019 - neděleLiturgické texty k bohoslužbě slovaKomentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů. (I) Sk 2,1-11:Neobyčejná událost, o které budeme číst ze Skutků apoštolů, dovršuje veškerá Ježíšova zaslíbení. V Jeruzalémě…


31. 5. 2019 13:48

Jednotu udělil své církvi Kristus od počátku. Pozvedl oči k nebi a modlil se: „Ať všichni jsou jedno. Jako ty, Otče, ve mně a já v tobě, tak i oni ať jsou v nás, aby svět uvěřil, že ty jsi mě poslal“ (srov. Jan 17, 1.21)a svatý Pavel k tomu později…


28. 5. 2019 15:22

Svatý Ježíšův Duch sestupuje na každého, kdo přijme svátost biřmování, tvořící se křtem a eucharistií souhrn „svátostí uvedení do křesťanského života“. Křestní milost se jí naplňuje. Biřmovanci je udělena křesťanská dospělost. Je dokonaleji spojen s…


23. 5. 2019 18:20

Úvod: O prvních neshodách v církvi, svědčí v Písmu dvě výpovědi. Nalezneme je v textu Skutků apoštolů (Sk 15,1-31) – srov. Sk 15,1:„Tu přišli do Antiochie někteří lidé z Judska a začali bratry učit: „Nepřijmete-li obřízku, jak to předpisuje Mojžíšův…


17. 5. 2019 15:40

Kristus chtěl založit jednu, jedinou a jednotnou společnost, církev. Sám tak úpěnlivě prosí o jednotu těch, kdo v něho věří (Jan 17,1-20), že můžeme klidně tvrdit, že jednota církve je její základní vlastnost. Dnes jeKristova církev fakticky…


9. 5. 2019 12:03

V křesťanské řeči se jako nebe označuje místo či stav nadpřirozené blaženosti mimo tento svět, kde vždy dlí Bůh, nadpřirozené bytosti (andělé) i duše lidí, kteří do nebe byli a budou přijati. Nebeská blaženost spočívá v tom, že andělé a vyvolení s…


2. 5. 2019 11:33

Vymyslel, vylhal někdo z lidí zmrtvýchvstání Ježíše Krista, působila přitom u někoho autosugesce či halucinace? Ukradli snad učedníci jeho tělo, nebo to byl pouze něčí přelud? Je možné uvěřit lži, a pak pro tuto mylnou víru třeba položit i život?…


25. 4. 2019 14:02

2. NEDĚLE VELIKONOČNÍ– 28.4.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova Komentář k 1. čtení ze Skutků (IC) Sk 5,12-16: Úryvek ze Skutků apoštolů nám přináší informaci o tom, jak tehdy žilo první společenství křesťanů a jak by mělo žít v každé době.…


4. 4. 2019 13:49

5. NEDĚLE POSTNÍ – 7.4.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova. Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše (IC) Iz 43,16-21: V dnešním úryvku z knihy proroka Izaiáše je obsažena část záznamu obsáhlejší řeči autora o spáse. Vyvolenému národu,…


28. 3. 2019 14:40

4. NEDĚLE POSTNÍ– 31.3.2019 Liturgické texty k bohoslužbě slova. Komentář k 1. čtení z knihy Jozue (IC) Joz 5,9a.10-12: Příběh z knihy Jozue je zprávou o závěrečné části dlouhého a obtížného putování vyvoleného národa z Egypta pouští do zaslíbené…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio