Témata k nedělní a sváteční liturgii
9. 5. 2020 15:40

Kdo jsou laikové? Označují se tak věřící křesťané mimo členy stavu duchovenského a řeholního. Jsou řazeni k Božímu lidu (LAOS=lid). Z vlastního „povolání laiků“ vyplývá úkol hledat Boží království tím, že se zabývají běžnými životními záležitostmi a…


2. 5. 2020 17:08

Svatý křest je základem křesťanského života, vstupní branou k duchovnímu životu. Je svátostí víry a zaujímá mezi ostatními svátostmi výjimečné postavení. Je branou ke všem svátostem, protože bez přijetí křtu nelze přijímat ani ostatní svátosti.…


25. 4. 2020 17:23

Boží Syn přišel na svět, aby plnil vůli svého Otce (Jan 6,38). Od první chvíle svého vtělení až do smrti na kříži Ježíš plně přijímal ve svém vykupitelském poslání Boží plán spásy. Celý jeho život byl nepřetržitou obětí, odříkáním a sebezapřením.…


18. 4. 2020 22:13

Papežská biblická komise r. 2001 konstatuje, že Nový zákon uznává autoritu Starého zákona jako božského zjevení a nelze jej pochopit bez těsného vztahu k němu a k židovské tradici, která jej předávala. Jediným, skutečně křesťanským postojem vůči…


27. 3. 2020 22:38

Bůh jako osvoboditel a spasitel se v každé době a na každém místě přibližuje k člověku. Volá člověka a pomáhá mu, nejen aby Boha hledal, poznával a miloval, ale aby ho zachránil od všech nebezpečí, osvobodil a spasil ho. Naděje na osvobození a spásu…


20. 3. 2020 21:59

Biblický zázrak je vymezen třemi základními prvky: Moc, div a znamení. Moc zázraků přichází od Boha, který do veškerého vesmírného a pozemského dění zasahuje skrze zázraky a nadpřirozené jevy. Sám stvořený vesmír a jeho řád je pro člověka divem a…


14. 3. 2020 13:17

Uctíváme jednoho Boha - Boha v jednotě Trojice. Dbáme přitom na to, abychom božské osoby nezaměňovali, ani neoddělovali jejich podstatu. Jiná je sice osoba Otce, jiná osoba Syna, jiná osoba Ducha svatého. Avšak jejich božství je jen jedno. Jaký je…


6. 3. 2020 14:28

Bůh je osvoboditelem a spasitelem nejen židovského národa, který si vyvolil a oddělil pro sebe s výhledem na svůj zvláštní vztah vůči němu. Vyvoleným národem jsou i křesťané. Myšlenka vyvolení má základní význam pro pochopení dvou zákonů - Starého i…


28. 2. 2020 12:53

V čem tkví dynamika pokušení a závažnost hříchu, s nímž zápasí lidé kterékoliv doby? Hřích ve svém nejhlubším rozměru znamená odtržení se od Boha, a tím od zdroje života. Proto je následkem hříchu smrt. Dopustit se hříchu znamená dělat zlo vědomě a…


21. 2. 2020 14:46

My křesťané, jakéhokoliv stavu a zařazení jsme povoláni ke svatosti k plnému křesťanskému životu v dokonalé lásce. Jsme společenstvím lidí, tvořících Boží lid. Na základě víry v Ježíše Krista a jeho evangelium jsme posvěceni křtem a vstupujeme do…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio