Témata k nedělní a sváteční liturgii
5. 1. 2020 14:50

Kázání při slavnosti Zjevení Páně obvykle vychází z příběhu Tří králů. Dnešní homilie se však může zabývat i výkladem dnešních čtení ve vztahu k požadavku kladeném na církev, na potřebu obnovit život a činnost církve s důrazem na její misijní…


2. 1. 2020 15:03

Křest je zásadní svátostí a předpokladem pro všechny ostatní svátosti. Sjednocuje nás s Ježíšem Kristem, zahrnuje nás do jeho výkupné smrti na kříži a tak nás vysvobozuje z moci hříchu a umožňuje nám spolu s ním vstát z mrtvých k životu, který…


30. 12. 2019 21:33

Bůh poslal skrze Pannu Marii na svět svého Syna Ježíše Krista se záměrem pozvednout člověka na jeho úroveň. Bůh Syn, se narodil jako každý jiný člověk, aby bylo naprosto jasné, že je jedním z nás. V důsledku Jeho sebeobětování jsme se mohli stát…


28. 12. 2019 12:38

Čtvrté Boží přikázání „Cti otce svého i matku svou“ se výslovně obrací k dětem v rámci jejich vztahů k otci a matce. Dítě prokazuje svým rodičům úctu a vážnost tím, že jim dává svou lásku a projevuje vděčnost při nejmenším proto, že z lásky otce a…


25. 12. 2019 22:22

Svatý Štěpán byl jeden z prvních sedmi jáhnů první křesťanské komunity v Jeruzalémě. Plný milosti a síly statečně svědčil o nové víře v Ježíše Krista. Na základě falešného obvinění byl ukamenován mezi lety 35 a 37 před Damašskou bránou.SVÁTEK…


21. 12. 2019 14:38

Církev je zároveň viditelná a neviditelná, pozemská i věčná, lidská i božská.Je nositelkou božského života. Svou svatou církev ustanovil Ježíš Kristus Syn Boží a bez přestání ji udržuje ve společenství víry, naděje a lásky zde na zemi, jako…


13. 12. 2019 20:27

Trpělivost Boží je projevem Boží milosti a lásky, dar času na to, abychom unikli zhoubě ve smyslu ztráty naděje na věčnost a to tím, že se smíříme s Bohem skrze přijetí víry v Ježíše Krista. Opakem trpělivosti je netrpělivost, závažným způsobem…


8. 12. 2019 17:32

Panna Maria je prvním a novým stvořením, počátkem nového Božího lidu. Lidstvo jí bylo obdarováno zvláštním činem Boží lásky jako plnou milosti, požehnanou mezi ženami, aby se mohla stát matkou jediného Vykupitele a Prostředníka, Ježíše Krista a…


6. 12. 2019 21:38

Matouš píše své evangelium židovským křesťanům, kteří se rozcházejí s oficiálním židovstvím, se „synagogou". Ve své knize vypráví především Ježíšův příběh. Z Markova evangeliapřejal základní myšlenku, totiž že je třeba vyprávět příběh Ježíšova…


28. 11. 2019 13:50

Lidský život je členěn časovými úseky, dnem, týdnem, rokem. Od běžného kalendáře je liturgický kalendář odlišný. Zatímco v občanském kalendáři nacházíme svátků jen několik a jsou spjaté povětšinou s politickými událostmi, pak kalendář liturgický je…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio