Témata k nedělní a sváteční liturgii

VĚRNOST EVANGELIU - téma 356 k 9. neděli v mezidobí 2.6.2013 - homilie dogmatická (KKC 465-469) + kázání.

30. 5. 2013 23:31

9. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 2.6.2013

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení z první knihy Královské . (IC)   1 Král  8,41-43:

Úryvek z první knihy Královské je součástí modlitby krále Šalamouna, pronesené  u příležitosti posvěcení chrámu. Modlitba se týká cizinců, přicházejících  do Izraele, aby poznali Hospodina, kterého Židé, na rozdíl od nich, uctívají jako Boha jediného. Šalamoun prosí v modlitbě, aby se také pohané k jedinému Bohu obrátili, objevili jeho lásku a osvobodili se od falešných a bludných  představ o bozích, kterým se  do té chvíle sami klaněli.

1. ČTENÍ 1Král 8,41-43: Šalomoun se modlil v chrámě:  "Vyslyš, Hospodine, i cizince, který není z tvého izraelského lidu, jestliže přijde z daleké země kvůli tvému jménu - neboť uslyší o tvém velikém jménu, o tvé mocné ruce a o tvém napřaženém rameni - jestliže přijde prosit do tohoto domu, vyslyš ho v nebi, v místě, kde přebýváš. Učiň všechno, o co tě bude cizinec prosit, aby všechny národy země poznaly tvoje jméno, aby se tě bály jako tvůj izraelský lid a aby poznaly, že byl tento dům, který jsem vystavěl, pojmenován tvým jménem."

  • Komentář ke 2. čtení z listu  apoštola Pavla Galaťanům.  (IC)   Gal  1,1-2.6-10:

Apoštol Pavel v listě napomíná věřící církevní obce Galaťanů, aby zachovali věrnost Kristovu evangeliu v nauce  i morálce, aby odmítali šíření bludů a falešného učení, které vedou ke scestným zásadám života. Přísné napomenutí s použitím silných výrazů – „Buď proklet“ -  má Galaťany vést k věrnosti jedinému Bohu a Kristu skrze věrnost církevní apoštolské tradici, kterou hlásá evangelium.

2. ČTENÍ Gal 1,1-2.6-10: Pavel, apoštol (ustanovený) ne od lidí, ani prostřednictvím nějakého člověka, ale skrze Ježíše Krista a Boha Otce, který ho vzkřísil z mrtvých, a všichni bratři, kteří jsou se mnou, galatským církevním obcím. Divím se, že se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, tak rychle uchylujete k jinému evangeliu. Ale to naprosto není nějaké jiné evangelium! To vás jen jistí lidé matou  a rádi by překroutili evangelium Kristovo.  Ale i kdybychom vám my sami nebo anděl z nebe hlásali evangelium odchylné od toho, které jsme vám hlásali, bud' proklet! Co jsem řekl, opakuj i ještě jednou: Hlásá-li vám kdo evangelium odchylné od toho, které jste přijali, bud' proklet! Snažím se teď, abych si získal přízeň u lidí? Anebo u Boha? Což se ucházím o to, abych byl pěkný u lidí? Kdybych ještě i teď chtěl být pěkný u lidí, nebyl bych Kristovým služebníkem. 

  • Komentář k evangeliu podle  Lukáše.  ( IC)  Lk  7,1-10:

Příběhem, vyprávějícím o uzdravení sluhy pohanského důstojníka,  apoštol Lukáš vyznačuje jakousi ideální cestu ke zvěstování  evangelia. Stačí uvěřit Ježíšovu slovu. I důstojník bez výhrad uznal Ježíšovu autoritu. A pro Lukáše důležitější než uskutečněný samotný zázrak uzdravení  je příklad pohanovy víry, neboť s takovou vírou se Ježíš dosud v Izraeli nesetkal.

EVANGELIUM Lk 7,1-10: Když Ježíš domluvil ke svým posluchačům, přišel do Kafarnaa. Jeden setník tam měl služebníka, na němž mu velmi záleželo; ten však byl nemocný a už umíral. Když setník uslyšel o Ježíšovi, poslal k němu židovské starší s prosbou, aby přišel a služebníka mu uzdravil.  Starší přišli  k Ježíšovi a horlivě se přimlouvali: "Zaslouží si, abys mu v tom vyhověl, protože má náš národ rád a vystavěl nám synagógu." Ježíš šel s nimi. Když už byl nedaleko od toho domu, poslal k němu setník přátele se vzkazem: "Pane, neobtěžuj se! Neboť nejsem hoden, abys vešel pod mou střechu; proto jsem si ani netroufal přijít k tobě osobně. Ale řekni slovo, a můj služebník bude uzdraven. Vždyť i já jsem člověk podřízený, ale mám pod sebou vojáky; řeknu jednomu 'jdi', a jde, a jinému 'přijď", a přijde, a svému služebníkovi 'udělej to', a udělá to."  Když to Ježíš uslyšel, podivil se mu; obrátil se k zástupu, který ho následoval, a prohlásil: "Říkám vám: Ani v Izraeli jsem nenašel takovou víru!" Když se pak poslové vrátili do domu, shledali, že ten služebník je zdráv.

Věrnost evangeliu  

je téma 356 ke dnešní dogmatické homilii podle projektu ČBK „Učící se církev“ s odkazem na znění  2. čtení Gal 1,1-2.6-10 a Katechismus katolické církve (KKC) 465-469.

Osnova:

a) věrnost v nauce i morálce vyžaduje odmítání bludů i scestných zásad života

b) staré bludy i moderní deformace nejsou slučitelné s evangeliem (víra v převtělování, čarodějnictví, čerpání energie ze stromů…)

c) otevřenost k lidem ani láska k bloudícím nesmí vést k přijímání toho, co je s evangeliem neslučitelné

Úvod.

Abychom mohli posvěcovat svůj život a plodně pracovat na vinici Páně, musíme zachovávat věrnost učení a věrnost udíleným milostem. Věrnost učení znamená držet se toho, co Církev přijala od Krista, v co vždy věřila, co vždy učila.

Slova ze Sk 2,42 by se dala považovat za prohlášení o záměru církve: Zůstávali v apoštolském učení a ve společenství, v lámání chleba a v modlitbách.“ Církev má vyučovat biblické nauky, abychom byli ve své víře pevně zakotveni. Apoštol Pavel píše : „Pak už nebudeme  nedospělí, zmítáni a unášeni kdejakým poryvem učení, lidskou prohnaností a vychytralým sváděním k bludu(Ef 4,14).

Věrnost v nauce i morálce vyžaduje odmítání bludů i scestných zásad života. 

Stav, v jakém se nachází svět nyní, je odstrašujícím naplněním slov proroka Ozeáše: "Můj lid zajde, protože odmítá poznání. Ty jsi zavrhl poznání a já zavrhnu tebe. Zapomněls na zákon svého Boha; i já zapomenu na tvé syny." "Není věrnost ani milosrdenství ani poznání Boha v zemi. Kletby a přetvářka, vraždy a krádeže  a cizoložství se rozmohly, krveprolití stíhá prolitou krev." (Oz 4,6.1.2) Takové následky přináší odmítání Božího slova.

Pán vede svůj lid k Písmu jako k ochraně před vlivem falešných učitelů a před klamnou mocí démonských duchů. Satan se všemi prostředky snaží lidem zabránit poznat Bibli, protože její výroky odhalují jeho klamy. Při každém oživení Božího díla se kníže zla vzchopí k větší aktivitě. Lidé, kteří se budou snažit dodržovat všechna Boží přikázání, pocítí nepřátelství a výsměch. Mohou tomu čelit jen v Boží síle. Aby mohli obstát ve zkoušce, která je čeká, musí poznat Boží vůli, jak ji zjevuje Boží slovo a Duch svatý. Uctívat Boha mohou, chápou-li správně Boží charakter, vládu    a záměry, a jednají-li podle toho. Proroctví nám zjevují budoucnost stejně jasně jako slova Pána Ježíše učedníkům. Srozumitelně nám přibližují události spojené  s ukončením doby milosti a s přípravou na dobu soužení. Mnoho lidí však těmto důležitým pravdám nerozumí, jako by je Pán nikdy nezjevil. Většina lidí si zacpává uši, aby neslyšela pravdu, a raději poslouchá bajky. Apoštol Pavel o posledních dnech napsal: "Přijde doba, kdy lidé nesnesou zdravé učení." (2 Tim 4,3) Tato doba už nastala. Většina lidí nestojí o biblickou pravdu, protože tato pravda odporuje přáním hříšného srdce a lásce ke světu.

Staré bludy i moderní deformace nejsou slučitelné s evangeliem (víra v převtělování, čarodějnictví, čerpání energie ze stromů…).

Staré bludy popíraly a zpochybňovaly Kristovo lidství. Od apoštolských dob však křesťanská víra vždy trvala na opravdovém vtělení Božího Syna (465; 466). Vyznávala ho jako jediného a téhož Syna, našeho Pána Ježíše Krista (467), jednoho ze svaté Trojice (468), který je neoddělitelně pravý Bůh a pravý člověk (469).

Pro křesťanství  je výlučná  potřeba věrnosti Kristu a jedinému Bohu. Vzdávání úcty jiným bohům, jako jsou předměty různých lidských vášní a tužeb, víra v okultismus, magii, čarodějnictví, převtělování a podobně je v křesťanství pokládáno  za modloslužbu a službu ďáblu. Lidé jsou lákáni do různých sekt, aniž by  poznali  jejich  skutečný charakter. Většinou se zde setkávají se snahou vzbudit v prostých členech sekty horlivou, sebeobětující a bezpodmínečnou úctu k duchovnímu vůdci sekty s tím, že mu vzdávají úctu a přinášejí dary  jako největšímu proroku nebo přímo jako svému bohu a spasiteli.  Jsou přitom vzýváni rozliční  duchové a osoba, které je dar obětován, je velebena jako bůh. Takováto modloslužba, je součástí praxe i takových sekt, které samy sebe vydávají za vědecké, pěstují si image modernosti, exaktnosti a střízlivosti - dokazují např. prospěšnost meditací nějakými  vědeckými měřeními či zpracovanými statistickými výsledky apod. Zkušenosti lidí, kteří prošli sektami tohoto druhu a jsou ochotni hovořit o následcích, hovoří samy za sebe - psychické poruchy, hrozné noční můry, deprese, zloba, zdravotní potíže.

Otevřenost k lidem ani láska k bloudícím nesmí vést k přijímání toho, co je s evangeliem neslučitelné.

Tvoříme jeden Boží lid. Máme  milovat i ty, kteří žijí v nevědomosti  a hříchu, projevovat dostatek soucitu a lásky těm, kteří podléhají pokušením a bludu. Nemůžeme se však podílet na šíření rozmanitých bludařských poselství a přijímáním toho, co je s evangeliem neslučitelné.  Pak by se na nás vztahovala slova sv. Pavla: „Divím se tomu, že se od toho, který vás povolal v Kristově milosti, tak rychle uchylujete k jinému evangeliu. Ale to naprosto není nějaké jiné evangelium! To jen jistí lidé vás matou a rádi by překroutili evangelium Kristovo. Ale i kdybychom my sami nebo anděl z nebe vám hlásal evangelium odchylné od toho, které jsme vám hlásali, buď proklet!(Gal 1,6-9).

Na závěr:

Modleme se za bloudící ve víře: „Věčný Otče, shlédni milosrdným okem na duše bloudících a nehleď na jejich zatvrzelost, i když zneužitím Tvých milostí ztratili tento poklad a tvrdošíjně trvají ve svých bludech, ale rozpomeň se na lásku svého Syna   a na Jeho hořké utrpení, před nímž Tě vroucně prosil: "Aby všichni jedno byli." Učiň, aby se tyto duše co nejdříve vrátily k blažené jednotě a spolu s námi oslavovaly Tvé Milosrdenství na věky.“

Vypracoval Matonick + odkaz na kázání P. Jan Plodr http://www.krasensko.cz/soubory/kazani/vernost-evangeliu.pdf

Zobrazeno 942×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio