Témata k nedělní a sváteční liturgii
8. 8. 2020 17:19

Po vstupních obřadech lid oslovuje Boha a očekává Jeho odpověď. Nachází ji v Písmu svatém skrze četbu, hlásání, poslech Božího slova. Kristus je zde ve společenství věřících přítomen ve svém slově: to mluví on, když lektor a kněz v církvi od ambónu,…


6. 8. 2020 17:53

a) Starý zákon a jeho nepomíjející hodnota, b) Nový zákon – vrchol zjevení, c) Jednota Starého a Nového zákona (Podle dokumentu Papežské biblické komise: "Židovský národ a jeho svatá Písma v křesťanské bibli").Úplný text vypracovaného tématu včetně…


1. 8. 2020 22:41

V úvodních obřadech mše po slavnostním vstupu a úkonu kajícnosti, pak Boha zdravíme (Kyrie), chválíme , vzdáváme mu díky (Gloria) a ve vstupní modlitbě Boha prosíme (kolekta). Nyní jsme připraveni na bohoslužbu slova a oběti. Bohoslužebné úkony jsou…


24. 7. 2020 18:56

V archivu Signálů https://matonick.signaly.cz/1407/vstupni-obrady-i-tema-40 : okamžitě nalezneme úplný text vypracovaného tématu -„Vstupní zpěv. Pozdrav kněze a odpověď lidu. Kající úkon.“- včetně textů ke čtení z Písma k dnešní bohoslužbě slova,…


18. 7. 2020 17:11

Chrám Boží, kostel, svatyně jsou místa, kde se můžeme na církevních shromážděních lidu při slavení mše setkávat a společně přijímat Boha Otce i Syna i Ducha svatého. Boží lid se shromažďuje k bohoslužbě nejčastěji v kostele anebo na jiném vhod­ném…


10. 7. 2020 21:15

Třetí přikázání Boží zní: „Pamatuj na den odpočinku, že ti má být svatý. Šest dní budeš pracovat a dělat všechnu svou práci. Ale sedmý den je den odpočinku Hospodina tvého Boha. Nebudeš dělat žádnou práci … (Ex 20,8-10).Sobota připomíná sedmý den…


3. 7. 2020 22:57

5. července vzpomínáme na příchod sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu v roce 863. Každoroční oslavy jejich svátku nejsou chápány jako čistě církevní, protože věrozvěstové stáli také u počátků naší státnosti. Svatí Cyril a Metoděj jsou největšími…


28. 6. 2020 14:50

Po zániku starověku vstoupila Evropa do nové, tisíc let trvající epochy lidstva, do středověku. Vydala se na cestu svého největšího duchovního i organizačního rozmachu. Středověk představují léta 476 – 1492. Tedy od pádu západní části říše římské do…


26. 6. 2020 21:46

Slovo „eucharistie“ pochází z řečtiny a znamená „díkůvzdání“. Eucharistie je jednou ze tří svátostí (ještě křest a biřmování), které uvádějí věřící do křesťanského života. Má mezi všemi svátostmi výjimečné postavení. V ní je vrchol činnosti, kterou…


20. 6. 2020 13:08

Lidská osoba, stvořená k Božímu obrazu, je zároveň bytost tělesná i duchová. Hospodin vytvořil člověka z prachu země a vdechl do něj život. Tak se stal člověk živým tvorem (Gn 2,7). Když se spojil duch vdechnutý Bohem s fyzickým tělem člověka,…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio