Témata k nedělní a sváteční liturgii
30. 5. 2020 18:09

Boží Duch uděluje jednotlivým lidem rozličné duchovní dary, charizmata. Ježíš Kristus je jediný Pán celého společenství věřících, kterým jsou obdarovaní lidé zavázáni prostřednictvím svěřených charizmat sloužit a k Ježíši Kristu, jako k hlavě církve…


23. 5. 2020 14:35

Biřmování, křest a eucharistie jsou svátosti, kterými je člověk uveden do křesťanského života. Pokřtěnému biřmování usnadňuje poznávat, co je dobré a co zlé a volit to dobré. Dělá z člověka dospělého křesťana, odpovědného za svoji víru a za…


20. 5. 2020 19:58

Po svém vzkříšení přechází Ježíš ze stavu tělesné smrti k novému životu. Je to život mimočasový, život nadpozemský. Ježíšovo tělo je při vzkříšení zcela naplněno mocí Ducha Svatého, a tak se stává plně účastným na božském životě. Vzkříšený Kristus…


16. 5. 2020 16:52

„Co je náš duch, to jest naše duše, pro naše údy, totéž je Duch svatý pro Kristovy údy, pro Kristovo tělo, jímž je církev“ (sv. Augustin). O církvi můžeme hovořit, že je svatá, protože v ní jako v Božím chrámu (2 Kor 6,16; 1 Kor 3,16; Ef 2,21)…


9. 5. 2020 15:40

Kdo jsou laikové? Označují se tak věřící křesťané mimo členy stavu duchovenského a řeholního. Jsou řazeni k Božímu lidu (LAOS=lid). Z vlastního „povolání laiků“ vyplývá úkol hledat Boží království tím, že se zabývají běžnými životními záležitostmi a…


2. 5. 2020 17:08

Svatý křest je základem křesťanského života, vstupní branou k duchovnímu životu. Je svátostí víry a zaujímá mezi ostatními svátostmi výjimečné postavení. Je branou ke všem svátostem, protože bez přijetí křtu nelze přijímat ani ostatní svátosti.…


25. 4. 2020 17:23

Boží Syn přišel na svět, aby plnil vůli svého Otce (Jan 6,38). Od první chvíle svého vtělení až do smrti na kříži Ježíš plně přijímal ve svém vykupitelském poslání Boží plán spásy. Celý jeho život byl nepřetržitou obětí, odříkáním a sebezapřením.…


18. 4. 2020 22:13

Papežská biblická komise r. 2001 konstatuje, že Nový zákon uznává autoritu Starého zákona jako božského zjevení a nelze jej pochopit bez těsného vztahu k němu a k židovské tradici, která jej předávala. Jediným, skutečně křesťanským postojem vůči…


27. 3. 2020 22:38

Bůh jako osvoboditel a spasitel se v každé době a na každém místě přibližuje k člověku. Volá člověka a pomáhá mu, nejen aby Boha hledal, poznával a miloval, ale aby ho zachránil od všech nebezpečí, osvobodil a spasil ho. Naděje na osvobození a spásu…


20. 3. 2020 21:59

Biblický zázrak je vymezen třemi základními prvky: Moc, div a znamení. Moc zázraků přichází od Boha, který do veškerého vesmírného a pozemského dění zasahuje skrze zázraky a nadpřirozené jevy. Sám stvořený vesmír a jeho řád je pro člověka divem a…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio