Témata k nedělní a sváteční liturgii

JEŽÍŠ KRISTUS - PROSTŘEDNÍK A PLNOST CELÉHO ZJEVENÍ - téma 66 ke 4. neděli adventní 21.12.2014- homilie katechetická (KKC 65-67; YOUCAT 10).

16. 12. 2014 16:56

4. NEDĚLE ADVENTNÍ - 21.12.2014

Liturgické texty:

  • Komentář k 1. čtení z druhé knihy Samuelovy. (IB)   2 Sam  7, 1 -5. 8b -12. 14a -16:

Boží slovo z knihy Samuelovy bylo poselstvím, ohlašujícím plán Hospodinův poslat na svět potomka z rodu krále Davida, ke kterému se Bůh přihlásil, jako ke svému Synovi. Bude to On,  kdo zajistí věčný pokoj, bezpečí a spásu v příbytku, který podle jeho Slova připraví věrný Bůh pro svůj lid.

1. ČTENÍ 2 Sam 7, 1-5. 8b-12. 14a. 16: Když se usadil král David ve svém paláci a Hospodin mu popřál pokoj od všech okolních nepřátel, pravil král proroku Nátanovi: "Podívej se, já bydlím v domě z cedrů, zatímco Boží archa přebývá uprostřed stanových pláten."  Nátan odpověděl králi: "Jdi a splň všechny záměry, které máš v srdci, vždyť Hospodin je s tebou!" Ale v oné noci ozvalo se Hospodinovo slovo k Nátanovi: "Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: Ty mi chceš vystavět dům, kde bych bydlel? Já jsem tě vzal z pastviny od ovcí, abys byl vládcem nad mým izraelským lidem, a byl jsem s tebou ve všem, cos podnikal, vyhubil jsem před tebou všechny tvé nepřátele. Zjednám ti veliké jméno, jaké mají ti největší na zemi. Určím svému izraelskému lidu místo, zasadím ho tam a bude tam bydlet. Nebude se už děsit a lidé oddaní zločinu se neodváží ho sužovat jako dříve, v dobách, kdy jsem ustanovil nad svým izraelským lidem soudce. Popřeji mu pokoj ode všech jeho nepřátel. Hospodin ti oznamuje, že vystaví dům tobě.  Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob, a upevním jeho království. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé království potrvá přede mnou navěky, tvůj trůn bude pevný navždy." 

  • Komentář ke 2. čtení z listu apoštola Pavla Římanům.  (IB)   Řím  16,25 -27:

Dnešní čtení z listu apoštola Pavla potvrzuje platnost předpovědí Písma, že na příkaz věčného Boha je nám odhaleno tajemství Jeho Slova o Božím plánu spásy lidstva. S konečnou platností nám bylo zjeveno v Ježíši Kristu, v jeho příchodu na svět,  jako vtělené Slovo Boží. Je na nás, abychom ho vírou poslušně přijali a nechali vstoupit do našeho života.

2. ČTENÍ Řím 16, 25-27: Bratři!  Bůh vás může utvrdit, ( abyste žili ) podle evangelia, jak jsem vám ho hlásal, a podle kázání o Ježíši Kristu. Bylo vám zjeveno toto tajemství, které bylo skryté od věčných časů, ale dnes je zřejmé předpověďmi Písma na příkaz věčného Boha a oznámeno všem národům, aby ho vírou poslušně přijaly. A proto Bohu, který jediný je moudrý, buď  skrze Ježíše Krista sláva na věčné věky. Amen.

  • Komentář k evangeliu podle  Lukáše. (IB)  Lk  1, 26 -38:

V Lukášově evangeliu je Ježíš představen jako zjevení Boží věrnosti, s níž Bůh pamatuje na zaslíbení daná králi Davidovi o jeho slavném potomstvu. Ježíš je tím Synem, ke kterému se Bůh Otec přihlásil, ještě dříve než se Ježíš narodil. On bude oním Mesiášem, novým chrámem, Bohem připraveným domem, v němž se bude setkávat Bůh a člověk. Ježíš se stal vtěleným Slovem, jehož Marie svou poslušností uvedla mezi nás do našeho života.

EVANGELIUM Lk 1, 26-38 : Anděl Gabriel byl poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené s mužem jménem Josef z Davidova rodu, a ta panna se jmenovala Maria. Anděl k ní vešel a řekl: "Bud' zdráva, milostiplná! Pán s tebou!" Když to slyšela, ulekla se a uvažovala, co má ten pozdrav znamenat. Anděl jí řekl: "Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce." Maria řekla andělovi: "Jak se to stane? Vždyť muže nepoznávám." Anděl jí odpověděl: "Duch svatý sestoupí na tebe a moc Nejvyššího tě zastíní. Proto také dítě bude nazváno svaté, Syn Boží. I tvoje příbuzná Alžběta počala ve svém stáří syna a je už v šestém měsíci, ačkoli byla považována za neplodnou. Vždyť u Boha není nic nemožného." Maria řekla: "Jsem služebnice Páně; ať se mi stane podle tvého slova." A anděl od ní odešel.

Ježíš Kristus – prostředník a plnost celého zjevení

je téma 66 ke dnešní katechetické homilii podle projektu „Učící se církev“ cyklus BI  s odkazem na znění KKC 65-67 a dnešního druhého čtení Řím16,22; YOUCAT 10.

Osnova:

a) Bůh vyslovil všechno ve svém Slovu

b) nebude už žádné jiné zjevení

Úvod.

Bůh se člověku zjevuje  tím, že mu postupně činy  i slovy odhaluje svá tajemství. Víme, že Bůh existuje, protože se nám zjevil: ve stvoření, ve svém Slově  a ve svém Synu Ježíši Kristu. Když poslal na svět Ježíše, bylo zjevení Boží  plně dovršeno:

„Na počátku bylo Slovo, to Slovo bylo u Boha,  a Slovo bylo Bůh... A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi.” -  (Jan 1,1-14)

Přišlo skrze Marii, kterou Bůh prostřednictvím anděla  oslovil,  a když ona vyjádřila svůj souhlas s Jeho záměrem  - „ať se mi stane podle tvého slova“ - (Lk 1-38), stala se Matkou vtěleného Slova.

Bůh vyslovil všechno ve svém Slovu.

Bůh se dával poznat mnoha způsoby. Promlouvá a mluví k nám slovy Písma. Ve svém slově nám dává sebe samého. Největším Jeho darem je samotné Slovo, v němž se Bůh vyslovil do dějin. Tím, že nám dal svého Syna , nám řekl všechno. Jím On nám sdělil vše naráz a jednou provždy v tomto jediném Slově (65). Když přijmeme Boží slovo  a necháme ho vtělit do našich skutků a postojů, pak sám Bůh jako Duch svatý vstupuje do našeho života a zbožšťuje nás samé. Mohli bychom vůbec dělat v životě něco moudřejšího a významnějšího než přijímat Boží Slovo?                                               

Nebude už žádné jiné zjevení.

Před příchodem našeho Pána Ježíše Krista neočekávejme už žádné nové veřejné zjevení. A přesto, i když je zjevení dokončeno, není úplně rozvinuto (66).

YOUCAT otázka 10: Bylo v Ježíši Kristu řečeno všechno, nebo po něm zjevení pokračuje ještě dále?

Odpověď: V Ježíši Kristu přišel Bůh sám na tuto zem. On je posledním Božím Slovem. Naslouchají mu lidé všech dob a poznávají tak, kdo je Bůh a co je nezbytné ke spáse.

V evangeliu Ježíše Krista je Boží zjevení dokonalé a úplné. Abychom byli osvíceni, uvádí nás Duch svatý stále hlouběji do pravdy. Do života mnoha lidí začíná proudit světlo tak intenzivně, že vidí „nebesa otevřená“ (Sk 7,56),¨.

Během staletí docházelo ke zjevením, jež se nazývají „soukromá“. Jejich úlohou není „vylepšovat“ nebo „doplňovat“ Kristovo definitivní zjevení, nýbrž napomáhat k tomu, aby se pomocí tohoto zjevení v určitém období plněji žilo (67). Mohou někdy pomoci k lepšímu pochopení evangelia. Taková zjevení však nejsou pro katolíky žádnými závaznými pravdami  k věření. Jsou to soukromá zjevení zaměřená na zúčastněné osoby a zpravidla jen jimi vnímatelná. Nikoho k víře nezavazují. Boží zjevení závazné pro všechny bylo uzavřeno v apoštolské době.

Církevní schválení nám pouze zaručuje, že daná poselství jsou v souladu s pokladem víry předávaným Církví a tedy s Božím slovem, jež zůstává základním pramenem teologie a základním duchovním pokrmem každého opravdového křesťana. Proto je problematické věřit v soukromá zjevení kdekterého vizionáře, a zanedbávat Boží slovo. Nebo dokonce, jestliže začneme soukromými zjeveními poměřovat Zjevení předávané Církví, zatímco by tomu mělo být naopak.

Shoda s Písmem svatým je jedním ze zásadních kritérií, podle nichž můžeme rozeznat pravá zjevení od falešných. Zároveň však Církev dobře ví, že Bůh k nám může promlouvat i touto cestou, proto uvedené jevy zkoumá s vážností a pokud vykazují známky Boží přítomnosti, nezdráhá se je podporovat.

Církev byla se svým posuzováním takových zjevení vždy velmi opatrná a zdrženlivá. Mariánská zjevení a jiné mimořádné duchovní zkušenosti mohou vést a často vedou k obrácení člověka nebo k podstatnému oživení křesťanské víry. Může nést dobré ovoce v osobním životě a tím i v životě rodiny, ve farnosti,v zaměstnání apod. Za takových okolností lze těžko něco namítat, naopak, bylo by na místě děkovat Bohu,  že ve vhodné době sáhne i k mimořádným prostředkům, jen aby člověka oslovil a přitáhl k sobě.

U někoho však, díky jeho lidské nezralosti  nebo jeho duchovní pýchy, zvítězí sektářská mentalita, která je duchu evangelia vzdálená.

Mimořádné jevy mohou mít velmi rozličný pramen: Jako protiklad k působení Ducha Božího, může to být duch zla, narušená lidská psychika a hřích. Pocházejí-li zjevení či zázraky skutečně od Ducha Božího, jsou velkým darem Božím pro jednotlivce i pro Církev. Jsou-li však plodem mámení zlého ducha, mohou člověka uvést do duchovní iluze a tím deformovat celý jeho duchovní i lidský život. Mohou být též  známkou rozbíhající se duševní poruchy, např. schizofrenie, při níž lidé  v akutním stádiu mají různá vidění, slyší hlasy a mají o skutečnosti falešné představy. Jsou-li pak tito lidé nábožensky založení, nepřekvapí, že zdánlivě vnímají třeba i hlas Panny Marie nebo Pána Ježíše. Konečně se může také jednat pouze o výplod lidské fantazie, něčí snahy se zviditelnit, nebo jde o cílenou touhu získat tímto způsobem od důvěřivých lidí peníze.  Mnohým falešným vizionářům stačí ovšem  k uspokojení obdiv věřících, možnost ovládat nějaký okruh lidí nebo jen rozruch, jež vyvolají.

 Závěr.

Bůh se plně zjevil tím, že poslal svého vlastního Syna, v němž navždy zcela ustanovil svou úmluvu s lidstvem. Boží Syn Ježíš Kristus se stal prostředníkem a definitivním Slovem Otce. Po něm nebude už žádné jiné zjevení.

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 859×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio