Témata k nedělní a sváteční liturgii

NAŠE POVOLÁNÍ K BLAŽENOSTI - téma 208 ke 4. neděli v mezidobí 29.1.2017 - homilie katechetická (KKC 1716-1724; YOUCAT 281,282,284,245).

25. 1. 2017 17:20

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ- 29.1.2017

Liturgické texty 

  • Komentář k 1. čtení z knihy proroka Sofoniáše  (I A)    Sof  2,3; 3,12-13:

Blahoslavenství, která jsou základním tématem dnešní neděle, mají svůj počátek v Hospodinových příslibech blaženosti a štěstí, zjevených již dříve ústy biblických proroků. Jeden z nich prorok Sofoniáš  nás dnes vybízí k  hledání Hospodinovy spravedlnosti. Těm, kteří ze své chudoby  k Bohu vzhlížejí  s pokorou a pokládají ho za hodnotu nevyšší, se otevírá cesta ke konečnému cíli do nebeské blaženosti.

1. ČTENÍ Sof 2, 3; 3, 12-13: Hledejte Hospodina, všichni pokorní v zemi, kteří jednáte podle jeho výroku. Hledejte spravedlnost, hledejte pokoru, snad se skryjete v den Hospodinova hněvu.
Zanechám uprostřed tebe lid pokorný, chudý, ty, kteří hledají útočiště v Hospodinově jménu. Kdo zbudou z Izraele, už nebudou konat nepravost, nebudou lhát, v jejich ústech se už nenajde podvodný jazyk. Když se budou pást a odpočívat, nikdo je nebude děsit.

  • Komentář ke 2. čtení z 1. listu apoštola Pavla Korinťanům   (I A)  1 Kor 1,26-31:

Společenství v Korintě, skládající se převážně s lidí prostých, chudobných, bez vznešeného původu, v dobách příchodu křesťanství lidskou moudrost vždy obdivovalo a  zkoumalo. Apoštol Pavel jim však nabídl, jak  přijímat moudrost vyšší, moudrost Boží. A lidé mu porozuměli. Pochopili, co jim přináší spojení s Kristem v jeho smrti a vzkříšení. I druhé dnešní čtení vrhá duchovní světlo na evangelium o blahoslavenství.

2. ČTENI 1 Kor 1, 26-31: Jen se podívejte, bratři, komu se u vás dostalo povolání! Není tu mnoho moudrých podle lidských měřítek, ani mnoho mocných, ani mnoho urozených. A přece: ty, které svět pokládá za pošetilé, vyvolil si Bůh, aby zahanbil moudré, a ty, kteří jsou ve světě bezmocní, vyvolil si Bůh, aby zahanbil mocné, a ty, které svět má za neurozené a méněcenné, dokonce i ty, kteří nejsou vůbec nic, vyvolil si Bůh, aby zlomil moc těch, kteří jsou "něco", aby se žádný smrtelník nemohl před Bohem vynášet. A od něho pochází to, že jste spojeni s Kristem Ježíšem. Jeho nám Bůh poslal jako dárce; moudrosti, spravedlnosti, posvěcení a vykoupení. Tak se splnilo, co je v Písmě: 'Kdo se chlubí, ať se chlubí v Pánu.'

  • Komentář k evangeliu podle Matouše   (IA)  Mt  5,1-12a:

Blahoslavenství zaznívají v úvodu slavného horského kázání, zaznamenaného v dnešním Matoušově evangeliu. Ježíš v nich nabízí svůj recept na štěstí, protože dobře ví, že touha po štěstí je zakořeněna v každém člověku a náleží k základním životním potřebám. Jaké místo blahoslavenství zaujímají v našem životě? 

EVANGELIUM Mt 5, 1-12a: Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a když se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je takto:
   "Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království.
    Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni.
    Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví.
    Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni.
    Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství.
    Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha.
    Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny.
    Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království.
    Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou   špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu."

Naše povolání k blaženosti    

je téma 208 dnešní katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“A II s odkazem na znění Katechismu katolické církve (KKC)  1716-1724; YOUCAT 281, 282,284, 285.

Osnova: 

a) blahoslavenství

b) touha po štěstí

c) křesťanská blaženost 

Úvod

Mojžíš přijal zákon Božího desatera na hoře Sinaji jako příkazy a zákazy. Ježíš vyhlásil svá blahoslavenství také na hoře jako nové učení o štěstí (blahoslavenství).  V nich je zjeven obsah celého Kristova evangelia. Je to radostná zvěst o budoucím štěstí člověka, ke kterému je milostí Boží povolán. Ježíšem byla nasměrována  lidu žijícímu ještě zde na zemi, aby se v plnosti uplatnila na věčnosti.

YOUCAT otázka 282:  Zná Písmo svaté cestu ke štěstí?   Odpověď: Po cestě ke štěstí nás vede důvěra Ježíšovým slovům, kterými vyjádřil „osmero blahoslavenství".

Blahoslavenství.

Ježíš  svěřil osm blahoslavenství svým učedníkům v tzv. Horském kázání jako určitý program pro jejich cestu do Božího království. Blahoslavenství jsou středem Ježíšova kázání (1716). Osvětlují skutky a charakteristické postoje křesťanského života (1717).                       

YOUCAT otázka 284:  Proč jsou blahoslavenství důležitá?   Odpověď: Pro toho, kdo touží po Božím království, jsou důležité priority života, které Ježíš vyjádřil v osmeru blahoslavenství.

Touha po štěstí.

Blahoslavenství odpovídají na vrozenou touhu člověka po štěstí. Bůh ji vložil do lidského srdce, aby je přitahoval k sobě, protože jen on sám může lidskou touhu ukojit (1718). Bůh osobně každého člověka i celou církev volá k životu ve věčné blaženosti (1719). 

YOUCAT otázka 281:  Proč toužíme po štěstí?   Odpověď: Bůh nám vštípil do srdce tak nekonečnou touhu po štěstí, že ji nedokáže utišit nic než Bůh sám. Štěstí a radost, které v tomto světě prožíváme, jsou pouze náznakem věčného štěstí. Touha po věčném štěstí nás vybízí, abychom milovali Boha nade vše.

Křesťanská blaženost.

Nový zákon k vystihnutí křesťanské blaženosti užívá více výrazů.  Například  jako příprava na věčnou blaženost, příchod Božího království, vstup do radosti Pána, patření na Boha, vstup do Božího odpočinutí (1720). Účastí na božské přirozenosti     a na věčném životě svou touhu po štěstí naplníme (1721). Zkoumání obsahu takové blaženosti přesahuje lidský rozum a způsob jak ji dosáhnout lidské síly. Je plodem nezaslouženého Božího daru (1722). Slíbená blaženost nás vybízí, abychom očistili svá srdce od nízkých pokušení a abychom nade vše hledali Boží lásku (1723). K tomu nás vede po cestě do nebeského království desatero Božích přikázání, horské kázání Ježíše Krista a apoštolská katecheze církve, po níž krok za krokem kráčíme ve  svém každodenním konání  (1724). 

YOUCAT otázka 285:  Co je věčná blaženost?   Odpověď: Je to patření na Boha ve věčném životě, v němž budeme mít plnou účast na jeho blaženosti.

V Bohu, Otci, Synu a Duchu svatém, je život, radost a společenství bez konce. Být tam přijat znamená pro člověka nepředstavitelné, bezmezné štěstí. Toto štěstí je ovšem naprostým darem Boží milosti, protože my lidé je nejen nedokážeme připravit, ale ani neumíme pochopit jeho velikost. Bůh si přeje, abychom se pro své věčné štěstí rozhodli už tady na zemi; abychom si v pokoji vyvolili Boha, abychom ho nade všechno milovali, abychom konali dobro a podle svých sil se vyhýbali zlu.  

Na závěr 

Ježíšova blahoslavenství z jeho horského kázání se opírají o dávné Boží přísliby a přivádějí je k dokonalosti tím, že je zaměřují na nebeské království. Odpovídají na touhu po štěstí, kterou Bůh vložil do srdce člověka. Blahoslavenství nás učí, že posledním cílem, k němuž nás Bůh volá jako k nadpřirozenému  Božímu daru, je blaženost věčného života v nebeském království. 

Vypracoval Matonick                          

Zobrazeno 838×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio