Témata k nedělní a sváteční liturgii

SVATÝ BŮH - téma 253 ke Slavnosti Všech svatých 1.11.2017 - homilie teologická.

30. 10. 2017 12:01

SLAVNOST VŠECH SVATÝCH - 1.11.2017 – středa

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení z  knihy Zjeven  (I)   Zj  7,2-4. 9-14:

Dnešní bohoslužba slova ke slavnosti Všech svatých  je věnována úvahám o Božím království a zástupům Bohem vyvolených, kteří se zde na konci časů setkají. Úryvek z knihy Zjevení nám poskytne působivý obraz vidění svatých bytostí apoštolem Janem, shromážděných před tváří Boha Otce a jeho Syna. Jsou to lidé šťastní, neboť  uvidí Boha! Konečně budou přebývat v jeho přítomnosti –spolu se všemi svatými, které si dnešní slavností připomínáme.    

1. ČTENÍ Zj 7, 2 - 4. 9 – 14: Já, Jan, viděl jsem, jak od východu slunce vystupuje jiný anděl. Držel v ruce pečetidlo živého Boha a zvolal silným hlasem na ty čtyři anděly, kterým bylo dáno škodit zemi i moři: "Neškoďte zemi, ani moři, ani stromům, dokud nepoznamenáme na čele služebníky našeho Boha!" A uslyšel jsem, kolik bylo těch poznamenaných: sto čtyřiačtyřicet tisíc ze všech kmenů izraelského lidu. Potom se podívám, a hle - veliký zástup, který by nikdo nespočítal, ze všech národů, kmenů, plemen a jazyků; stáli před trůnem a před Beránkem, odění bílým rouchem, s palmami v rukou a volali mocným hlasem: "Za svou záchranu vděčíme našemu Bohu, který sedí na trůně, a Beránkovi! " Všichni andělé, kteří stáli okolo trůnu, starců a čtyř bytostí, padli na tvář před trůnem, klaněli se Bohu a volali: "Amen. Chvála, sláva, moudrost, díky, čest, moc a síla přísluší našemu Bohu na věčné věky! Amen.

  • Komentář ke 2. čtení z prvního listu apoštola Jana   (I)    1 Jan   3, 1-3:

Čtení z listu apoštola Jana potvrdí naši naději pokládat se za skutečné Boží děti, které mají všechny předpoklady ke vstupu do Božího království. Ještě není zřejmé, jakou budeme mít na konci časů podobu, ale očima víry doufáme, že budeme podobní svatému Bohu, k jehož obrazu jsme ostatně byli stvořeni, abychom se stali čistými a svatými, jako je čistý Kristus, dokonalý vzor věřícího.  

2. ČTENÍ 1 Jan 3, 1- 3: Milovaní!  Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je.Každý, kdo skládá tuto naději v něho, uchovává se čistý, jako on je čistý.

  • Komentář k evangeliu podle  Matouše  ( I)  Mt  5, 1-12a:

Poselství blahoslavenství evangelia podle Matouše je především potěšujícím poselstvím o Bohu. Ze svého poznání Boha nám Ježíš zvěstuje, jak bude Bůh s námi jednat. Uzná nás za své děti a přijme  nás do svého svatého společenství, ve kterém se uvidíme v otcovském objetí lásky samotného Boha.

EVANGELIUM Mt 5, 1 - 12a:Když Ježíš uviděl zástupy, vystoupil na horu, a jak se posadil, přistoupili k němu jeho učedníci. Otevřel ústa a učil je: Blahoslavení chudí v duchu, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení plačící, neboť oni budou potěšeni. Blahoslavení tiší, neboť oni dostanou zemi za dědictví. Blahoslavení, kdo lační a žízní po spravedlnosti, neboť oni budou nasyceni. Blahoslavení milosrdní, neboť oni dojdou milosrdenství. Blahoslavení čistého srdce, neboť oni budou vidět Boha. Blahoslavení tvůrci pokoje, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blahoslavení, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je nebeské království. Blahoslavení jste, když vás budou kvůli mně tupit, pronásledovat a vylhaně vám připisovat každou špatnost; radujte se a jásejte, neboť máte v nebi velkou odměnu."  

Svatý Bůh 

je téma 253 dnešní teologické homilie podle projektu ČBK podle projektu „Učící se církev“cyklus A II  s odkazem na znění modlitby k přijímání.

„ Blahoslavení… oni budou vidět Boha…“. „ Bože nejvýš svatý, jediný dárce svatosti, provázej nás svou pomocí, ať  v nás tvá milost přináší užitek, abychom ti po celý život věrně sloužili a od tohoto stolu poutníků došli k nebeské hostině do společenství svatých. Skrze Krista našeho Pána“

Osnova:

a) absolutní dobro musí být absolutně dokonalé, svaté

b) jak velice Bůh nenávidí zlo (hřích)

c) jak velice miluje dobro (ctnost)

Úvod.

Boží svatost znamená, že Bůh přesahuje vše, co  stvořil.  Nikdo a nic se mu nevyrovná. Uctívat jakéhokoli jiného boha by znamenalo uctívat někoho nebo něco mnohem nižšího a menšího, než je Bůh. Pojem svatosti vyjadřuje vysokou úroveň jeho morální hodnoty a stanoví, že Bůh je morálně bezúhonný. Svatost zahrnuje všechny výjimečné vlastnosti Boží. Z ní vyzařuje  všeho, čím Bůh je. Boží vlastnosti jsou na člověka nepřenosné. Jsou vyhrazeny jen pro Boha, jako např. vševědoucnost nebo nesmrtelnost. Svatost je však vlastnost, kterou Bůh touží předávat člověku. Jeho lid má být lidem svatým. Pán Bůh chce, abychom i my byli svatí (2 Petr 3,14; 1 Petr 1, 16). Stát se svatým - to je milost, které se nám může dostat jedině v Ježíši Kristu, který řekl: "Sám sebe za ně posvěcuji, aby i oni byli vpravdě posvěceni." (Jan 17,19) Jak úžasného Boha uctíváme!

Absolutní dobro musí být absolutně dokonalé, svaté.

Vládce vesmíru se svou dokonalostí, mocí a slávou je oddělený od všeho zlého. To je význam slova "svatý". Vše, do čeho vstoupí, se stává svatým. To platí i o lidském srdci. Je vyjádřením vysoké morální dokonalosti. Všechny tři osoby božské Trojice označuje Bible za svaté: Otce (Jan 17,11), Syna (Sk 4,30) a samozřejmě Ducha svatého.

"Volali jeden k druhému: 'Svatý, svatý, svatý je Hospodin zástupů, celá země je plná jeho slávy.'"(Iz 6,3).

Někteří učenci mají za to, že zde třikrát opakované slovo "svatý"  naznačuje tři božské osoby. Ať je to pravda nebo ne, jedno je jisté: trojnásobné opakování této Boží vlastnosti znamená její mohutné zdůraznění.

 

Jak velice Bůh nenávidí zlo (hřích).

Bůh je svatý, což znamená, že je oddělený od vší nemravnosti a Jeho nenávist  je namířena proti hříchu. Bůh vidí všechno zlo a Jeho hněv je proti zlu zacílen. Písmo často uvádí oheň spolu s Boží svatostí. Bůh je popsán jako vše palící oheň ( Exodus 3,2-5; Židům 12,29). Všechna provinění vůči Svatému Bohu zasluhují trest. Je nemožné, aby se člověk z trestu, sám vykoupil. Jediný způsob vykoupení, oddlužení z trestu, je Boží milost. 

Jak velice miluje dobro (ctnost). 

Bůh stvořil vše dobré, nestvořil nic zlého. Zlo vzniklo tím, že některé Bohem stvořené oduševnělé bytosti – andělé a lidé – zneužily své svobody, volby, vybraly si zlo a odvrhly Boha i Jeho dobro a ctnosti (víru, naději a lásku), které člověku nabízí. Pán chce, abychom milovali dobro a nenáviděli zlo, abychom pochopili, že jakýkoli útok na Boží vlastnosti – na lásku, milosrdenství, na pravdu či svobodu – nevyhnutelně vyvolává útok i na samotného Boha, který sám je Láska a Pravda.  Tato vzpoura proti Bohu se dnes tak mocně rozšířila právě proto, že lidé dobro odmítli a po zlu zatoužili.

Na závěr

Svatý Bůh chce, aby jeho lid byl také svatý. Není to dostatečně silný důvod pro to, abychom odpověděli naprostým odevzdáním se Bohu? Svatost není zanícení; svatost je naprostá oddanost vůli Boží, což znamená žít podle každého slova, které vychází z úst Božích, činit vůli našeho nebeského Otce, důvěřovat Bohu ve zkouškách, v dobách zlých právě tak jako v dobách dobrých, kráčet ve víře, spoléhat na Boha s naprostou důvěrou a odpočívat v jeho lásce. Pro svatého Boha nebylo přirozené, že na sebe v Kristu vzal lidskou podobu. Pro nás není přirozené, že se můžeme stát účastníky božské přirozenosti. Pokud však Bůh chtěl vykoupit tento svět, musel tento krok učinit. Chceš-li přijmout vykoupení, musíš také udělat potřebný krok. Jsi ochoten odstranit všechny překážky a dovolit, aby tě Kristova milost a moc Ducha svatého  vedla ke svatosti?

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 1112×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio