Témata k nedělní a sváteční liturgii

HŘÍCHY PROTI LÁSCE K SOBĚ A „NÁBOŽNOSTI“ ... Co nám první Boží přikázání sděluje, umožňuje a zakazuje - téma 360 – 12.neděle mezidobí 23.6.2019.

21. 6. 2019 12:40

12. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 23.6.2019

Liturgické texty k bohoslužbě slova

  • Komentář k 1. čtení  knihy proroka Zachariáše (IC)   Zach  12,10-11:

Výrok Hospodinův,  zachycený v knize proroka Zachariáše, pochází z období válek   a rozbrojů vedených proti vyvolenému národu Izraele ve starozákonní době. Vyjadřuje příslib přílivu Ducha Boží milosti, kterým definitivně dovede Boží Syn lidstvo ke spáse svou obětí na Golgotě. Totožnost probodeného, o němž mluví prorok, se zjevuje v mrtvém Ježíši na kříži. Jeho otevřený bok je zdrojem Ducha vylitého na všechny lidi světa. 

1. ČTENÍ Zach 12,10-11:Toto praví Hospodin: "Na dům Davidův a na obyvatele Jeruzaléma vyliji ducha milosti a prosby o slitováni. Budou hledět na toho, kterého probodli, budou nad ním naříkat, jako se naříká nad jediným synem, budou nad ním lkát, jako se lká nad prvorozeným synem. V onen den bude v Jeruzalémě veliký nářek, jako se naříká v Hadad-Rimmonu na megiddské pláni." 

  • Komentář ke 2. čtení z prvního  listu Pavla Galaťanům   (IC   Gal 3,26-29:

Apoštol Pavel  v listě Galaťanům  hlásá Boží naplnění starosmluvního slibu  v Kristu, jakožto hlavy  duchovního národa, kterým je  církev. Ježíš Kristus  je jediný  a pravdivý společný jmenovatel, jenž sjednocuje celou bibli. On je ta cesta, která nás vede ke spáse. Ježíš je Pán, kterého jako jediného Boha vyznáváme, kterého milujeme a ve kterého věříme.

2. ČTENÍ Gal 3,26-29:Bratři! Vy všichni jste Boží děti skrze víru v Krista Ježíše, vy všichni, pokřtění v Krista, oblékli jste se v Krista: už není Žid anebo Řek, už není otrok anebo člověk svobodný, už není muž anebo žena; všichni jste jeden v Kristu Ježíši. A když patříte Kristu, jste tedy Abrahámovo potomstvo a dědici podle zaslíbení.

  • Komentář k evangeliu podle  Lukáše  ( IC)  Lk  9,18-24:

Apoštol Lukáš v evangeliu zaznamenal Ježíšovo přání směřované k učedníkům, abysi upřesnili význam role, kterou on, Kristus,  zaujímá ve vztahu nově vznikající církve k Bohu. Ježíš chtěl, aby si jeho učedníci uvědomili, že on sám  je tím pravým Mesiášem , o němž  psali Mojžíš a proroci. Chtěl jim vštípit vědomí , že v Jeho osobě jako Syna Božího je naplněn příslib Boha Otce o spáse.  Bude to On, kdo po svém ukřižování a vzkříšení bude spolu se svým Otcem sedět na královském trůnu jako jediný Bůh. Jen Jeho budemeuctívat, klanět se mu a nadevše ho milovat. 

EVANGELIUM Lk 9,18-24: Když se Ježíš o samotě modlil a byli s ním jeho učedníci, otázal se jich: "Za koho mě lidé pokládají?"  Odpověděli: "Za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní myslí, že vstal jeden z dávných proroků." Zeptal se jich: "A za koho mě pokládáte vy?" Petr odpověděl: "Za Božího Mesiáše!" On jim však důrazně přikázal, aby to nikomu neříkali, a dodal, že Syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších, velekněží a učitelů Zákona, že bude zabit a třetího dne že bude vzkříšen. Všem pak řekl: "Kdo chce jít za mnou, zapři sám sebe, den co den ber na sebe svůj kříž a následuj mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho."

Hříchy proti lásce k sobě a „nábožnosti“ 

je téma 360 ke dnešní katechetické homilii podle projektu ČBK „Učící se církev“ s odkazem na znění  dnešního evangelia Lk 9,18-24 a Katechismus katolické církve (KKC) 2110-2122; YOUCAT 352, 355. 

První Boží přikázání nám sděluje: „ Já jsem Pán , tvůj Bůh: Nebudeš mít jiné bohy mimo mne“ ( srov. Ex 20,2-5); (2110) První přikázání zakazuje uctívat jiné bohy, kromě jediného Pána, který se zjevil svému lidu. Ježíš je skutečným Bohem a Mesiášem. Bez něj není možné znát Boha. Duch svatý nám o něm svědčí a jen On je ta cesta, která vede ke spáse. Ježíš Kristus je Synem Božím. Člověkem se stal jen kvůli nám, aby nás vykoupil. Je zároveň i Slovem Božím. Bůh je absolutní ve všem. Kdyby v něčem selhal, nebyl by Bohem. K Otci se dá dostat jen skrze jeho Syna. Byli to Otec a Syn, kdo poslali na zem Svatého Ducha. Bůh je Pán, kterého jako jediného Boha vyznáváme, kterého milujeme a ve kterého věříme.

„Budeš milovat Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší a celou svou silou“(Dt 6,5).

Nebudeš mít jiného boha mimo mne.

YOUCAT otázka 352: Co znamená prohlášení Boha: „Já jsem Hospodin , tvůj Bůh?Odpověď: Protože Všemohoucí se nám zjevil jako náš Bůh a Pán , nelze mu něco nadřazovat nebo považovat za důležitější, nesmíme tedy dát tedy před ním přednost žádné věci nebo člověku. Poznávat Boha, sloužit mu a klanět se mu – to je absolutní životní priorita (2114). 

YOUCAT otázka 355: Co znamená přikázání „Nebudeš mít jiné bohy mimo mne? Odpověď:

Toto přikázání zakazuje:

  • Mnohobožství a modloslužbu, která zbožšťuje tvora, moc, peníze dokonce  i ďábla (2112, 2113);
  • Pověru, jež je odvrácením se od úcty, která se má vzdávat pravému Bohu, a projevuje se také různými formami věštění, magie, čarodějnictví a spiritismu (2111, 2115, 2116, 2117);

Hříchy proti úctě k Bohu.

  • Bezbožnost, která se projevuje pokoušením Boha slovy nebo skutky; svatokrádeží, která znesvěcuje osoby nebo posvátné věci, především eucharistii; svatokupectvím (simonií), které chce kupovat nebo prodávat duchovní hodnoty ( 2118, 2119, 2120, 2121, 2122);

Ateizmus.

  • ateismus, který odmítá existenci Boha, často na základě falešného pojetí lidské nezávislosti, ateistický humanismus, který  zastává nesprávný názor, že člověk „je sám sobě cílem, jediným strůjcem a tvůrcem své historie“. (2123, 2124, 2125, 2126);
  • agnosticismus, který popírá možnost poznání Boha a který zahrnuje lhostejnost a praktický ateismus (2127, 2128).

Na závěr

První přikázání vyzývá člověka, aby věřil v Boha, aby v něho doufal a aby ho miloval nade vše. „Pánu, svému Bohu, se budeš klanět“(Mt 4,10). Klanět se Bohu, modlit se k němu, vzdávat mu úctu, jaká mu náleží, dodržovat přísliby a sliby, které mu byly dány, to jsou úkony ctnosti zbožnosti, které vyjadřují zachovávání prvního přikázání. Povinnost vzdávat Bohu ryzí úctu má jak jednotlivý člověk, tak  i společnost. 

Vypracoval Matonick

Všechna témata šestiletého projektu ČBK jsou uložena na www. Učící se církev - Signály - Matonick

Zobrazeno 269×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio