Témata k nedělní a sváteční liturgii

Archiv Červen 2020

28. 6. 2020 14:50

Po zániku starověku vstoupila Evropa do nové, tisíc let trvající epochy lidstva, do středověku. Vydala se na cestu svého největšího duchovního i organizačního rozmachu. Středověk představují léta 476 – 1492. Tedy od pádu západní části říše římské do…


26. 6. 2020 21:46

Slovo „eucharistie“ pochází z řečtiny a znamená „díkůvzdání“. Eucharistie je jednou ze tří svátostí (ještě křest a biřmování), které uvádějí věřící do křesťanského života. Má mezi všemi svátostmi výjimečné postavení. V ní je vrchol činnosti, kterou…


20. 6. 2020 13:08

Lidská osoba, stvořená k Božímu obrazu, je zároveň bytost tělesná i duchová. Hospodin vytvořil člověka z prachu země a vdechl do něj život. Tak se stal člověk živým tvorem (Gn 2,7). Když se spojil duch vdechnutý Bohem s fyzickým tělem člověka,…


18. 6. 2020 14:20

Celý Ježíšův život byl vlastně nepřetržitou obětí, odříkáním a sebezapřením, ukončený smrtí na kříži. Odevzdal se plně do služeb svému Otci, který ho poslal na svět, aby naplnil Boží vůli a dovršil Boží plán spásy lidstva. V Písmu je nazýván…


13. 6. 2020 12:34

Bůh ve snaze o záchranu lidstva prostupuje svou neustálou přítomností dějinami a dává se po etapách lidstvu poznávat (KKC 56 ). Klíčem k pochopení záměrů a vůle Boha v jeho vztahu k člověku je pojem „vyvolení“. Bůh si vyvolil národ Izraele a skrze…


10. 6. 2020 12:14

Eucharistie, jinými názvy též jako: svaté přijímání, večeře Páně, svátost oltářní, lámání chleba, božská liturgie, je v katolické církvi jednou ze svátostí. Jedná se o obřad, který má vztah jednak k novozákonnímu líčení poslední večeře Ježíše s jeho…


6. 6. 2020 13:30

Víra v Trojici patří mezi základní znaky rozlišující, zda je náboženské společenství křesťanské, nebo ne. Tajemství Trojice je hlavním tajemstvím křesťanského života a víry křesťanů. Je to nejzákladnější a nejpodstatnější učení církve o víře.…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio