Témata k nedělní a sváteční liturgii
18. 6. 2020 14:20

Celý Ježíšův život byl vlastně nepřetržitou obětí, odříkáním a sebezapřením, ukončený smrtí na kříži. Odevzdal se plně do služeb svému Otci, který ho poslal na svět, aby naplnil Boží vůli a dovršil Boží plán spásy lidstva. V Písmu je nazýván…


13. 6. 2020 12:34

Bůh ve snaze o záchranu lidstva prostupuje svou neustálou přítomností dějinami a dává se po etapách lidstvu poznávat (KKC 56 ). Klíčem k pochopení záměrů a vůle Boha v jeho vztahu k člověku je pojem „vyvolení“. Bůh si vyvolil národ Izraele a skrze…


10. 6. 2020 12:14

Eucharistie, jinými názvy též jako: svaté přijímání, večeře Páně, svátost oltářní, lámání chleba, božská liturgie, je v katolické církvi jednou ze svátostí. Jedná se o obřad, který má vztah jednak k novozákonnímu líčení poslední večeře Ježíše s jeho…


6. 6. 2020 13:30

Víra v Trojici patří mezi základní znaky rozlišující, zda je náboženské společenství křesťanské, nebo ne. Tajemství Trojice je hlavním tajemstvím křesťanského života a víry křesťanů. Je to nejzákladnější a nejpodstatnější učení církve o víře.…


30. 5. 2020 18:09

Boží Duch uděluje jednotlivým lidem rozličné duchovní dary, charizmata. Ježíš Kristus je jediný Pán celého společenství věřících, kterým jsou obdarovaní lidé zavázáni prostřednictvím svěřených charizmat sloužit a k Ježíši Kristu, jako k hlavě církve…


23. 5. 2020 14:35

Biřmování, křest a eucharistie jsou svátosti, kterými je člověk uveden do křesťanského života. Pokřtěnému biřmování usnadňuje poznávat, co je dobré a co zlé a volit to dobré. Dělá z člověka dospělého křesťana, odpovědného za svoji víru a za…


20. 5. 2020 19:58

Po svém vzkříšení přechází Ježíš ze stavu tělesné smrti k novému životu. Je to život mimočasový, život nadpozemský. Ježíšovo tělo je při vzkříšení zcela naplněno mocí Ducha Svatého, a tak se stává plně účastným na božském životě. Vzkříšený Kristus…


16. 5. 2020 16:52

„Co je náš duch, to jest naše duše, pro naše údy, totéž je Duch svatý pro Kristovy údy, pro Kristovo tělo, jímž je církev“ (sv. Augustin). O církvi můžeme hovořit, že je svatá, protože v ní jako v Božím chrámu (2 Kor 6,16; 1 Kor 3,16; Ef 2,21)…


9. 5. 2020 15:40

Kdo jsou laikové? Označují se tak věřící křesťané mimo členy stavu duchovenského a řeholního. Jsou řazeni k Božímu lidu (LAOS=lid). Z vlastního „povolání laiků“ vyplývá úkol hledat Boží království tím, že se zabývají běžnými životními záležitostmi a…


2. 5. 2020 17:08

Svatý křest je základem křesťanského života, vstupní branou k duchovnímu životu. Je svátostí víry a zaujímá mezi ostatními svátostmi výjimečné postavení. Je branou ke všem svátostem, protože bez přijetí křtu nelze přijímat ani ostatní svátosti.…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio