Témata k nedělní a sváteční liturgii

Když se farizeové zeptali Ježíše, kdy přijde Boží království, odpověděl jim: „Boží království nepřichází tak, že by se to dalo pozorovat. Ani se nedá říci: `Hle, tady je!' nebo `tam je!' Neboť Boží království je mezi vámi.“ (Lukáš 17,20-21 ). Lidé…


Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Nato Ježíš řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel,…


Při četbě ke svátku posvěcení lateránské baziliky v Římě na první křesťanský chrám, se zamyslíme nad tématikou o symbolice chrámu zaznamenanou v Písmu. První čtení z knihy Ezechiel je tvořeno mohutným proroctvím o místě Božího pobytu uprostřed lidu…


8. 11. 2021 14:00

Ježíš Kristus je stále přítomen ve své církvi a viditelně v liturgických úkonech. Liturgii slaví celé společenství. Liturgické úkony nejsou úkony soukromé, nýbrž slavnostní projevy církve. Většinou se konají společně s přítomností a aktivní účastí…


Ježíš řekl svým učedníkům: "Není možné, aby nepřišla pohoršení, ale běda tomu, od koho pocházejí! Bylo by pro něho lépe, aby mu dali na krk mlýnský kámen a uvrhli ho do moře, než aby svedl ke hříchu jednoho z těchto nepatrných. Dejte si pozor! Když…


Neboť tak praví Hospodin, Bůh Izraele: Nevyprázdní se hrnec s moukou a neubude ve džbánu s olejem až do dne, kdy Hospodin sešle déšť na zemi!“ Ona tedy šla a udělala podle Eliášových slov a jedla ona, on i její syn po drahný čas. Z hrnce se mouka…


6. 11. 2021 12:00

Pojem liturgie chápeme obvykle jako bohoslužbu, veřejné shromáždění se specifickým průběhem a obsahem podle tradice a pravidel toho kterého náboženství či církve. Při křesťanské liturgii církev zvěstuje evangelium a slaví vykoupení. Jsou v ní…


Žádný služebník nemůže sloužit dvěma pánům. Buď jednoho bude zanedbávat a druhého milovat, nebo se bude prvního držet a druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu. (Lukáš 16,9-15 ).Nemůžeme sloužit Bohu i majetku. Budeme-li se o to pokoušet,…


To je má chlouba, kterou mám v Kristu Ježíši před Bohem. Neodvážil bych se totiž mluvit o něčem, co by nevykonal Kristus skrze mne, slovem i skutkem, v moci znamení a divů, v moci Božího Ducha, aby pohané přijali evangelium.Tak jsem dovršil kázání…


Radujte se se mnou, protože jsem našel svou ztracenou ovci.' Říkám vám, že právě tak bude v nebi větší radost nad jedním hříšníkem, který činí pokání, než nad devětadevadesáti spravedlivými, kteří pokání nepotřebují. ( Lk 15,6-7).Ježíš ukazuje na…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio