Témata k nedělní a sváteční liturgii

JEŽÍŠ NÁS UČÍ SE MODLIT. MODLITBA PÁNĚ-VZOR MODLITBY-téma 366 k 17.neděli v mezidobí 28.7.2013-homilie katechetická (KKC 2759-2865;YOUCAT 511-526).

25. 7. 2013 18:21

17. NEDĚLE V MEZIDOBÍ – 28.7.2013

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení z první knihy Mojžíšovy. (IC)   Gn 18,20-32:

Jestliže jsme minulou neděli četli o našem praotci Abrahámovi,  jako o vzoru pohostinnosti, dnes  nám ho Mojžíš představí  jako velkého přímluvce. Abrahám s patřičnou úctou oslovuje Hospodina, aby od něj vyžádal spravedlnost  pro nevinné a získal odpuštění pro ostatní. Poselstvím prvního čtení  a evangelia je pozvání k modlitbě k  našemu nebeskému Otci, který je všemocný, všechno ví a je o mnoho lepší, než kterýkoliv otec pozemský.

1. ČTENÍ Gn 18,20-32:Hospodin řekl: "Nářek na Sodomu a Gomoru je velký, jejich hřích je velmi těžký. Chci sestoupit a podívat se, zda doopravdy dělají všechno, co odpovídá stížnosti, která ke mně přichází, nebo ne. Chci to vědět."  Tři mužové se odtamtud vydali na cestu a šli do Sodomy, zatímco Abrahám stále ještě stál před Hospodinem. Abrahám přistoupil a pravil: "Skutečně chceš zahubit spravedlivého s viníkem? Snad je  v městě padesát spravedlivých, chceš to místo zahubit a neodpustit kvůli padesáti spravedlivým, kteří jsou  v něm? Vzdal od sebe takovou myšlenku, že bys mohl takhle jednat: usmrtit spravedlivého spolu s viníkem. To by se vedlo spravedlivému stejně jako viníkovi. Vzdal od sebe takovou myšlenku! Copak by mohl soudce celé země nejednat spravedlivě?" Hospodin řekl: "Najdu-li v Sodomě padesát spravedlivých v městě, odpustím kvůli nim celému tomu místu." Abrahám se ujal slova a řekl: "Jsem velmi smělý, že mluvím k svému Pánu, já, který jsem prach a popel. Snad bude scházet pět z padesáti, zahubíš kvůli těm pěti celé město?" (Hospodin) odpověděl: "Nezahubím, jestliže jich tam najdu čtyřicet pět."   (Abrahám) pokračoval v rozmluvě s ním: "Snad jich tam najdeš jen čtyřicet." Odpověděl: "Neudělám to kvůli čtyřiceti."  (Abrahám) řekl: "Nechť se můj Pán nezlobí a dovolí mi mluvit: Snad se jich tam najde jen třicet." Odpověděl: "Neudělám to, najdu-li jich třicet." (Abrahám) řekl: "Jsem velmi smělý, že mluvím k svému Pánu. Snad se jich tam najde dvacet." Odpověděl: "Nezahubím kvůli dvaceti."  (Abrahám) řekl: "Nechť se nezlobí můj Pán a dovolí mi mluvit ještě tentokrát. Snad se jich tam najde jen deset." Pravil: "Nezahubím kvůli deseti."

  • Komentář ke 2. čtení z  listu Pavla Kolosanům.  (IC)    Kol  2,12-14:

Apoštol Pavel nás ve svých listech ubezpečuje o veliké Boží moci, se kterou nám Bůh skrze Ježíše Krista odpouští  naše provinění. Neměli bychom prožít den, ve kterém bychom se nepomodlili modlitbu Páně, nepřijali ji srdcem a neosvědčili ji životem.

2. ČTENÍ Kol 2,12-14:Bratři! Křtem jste byli spolu s Kristem položeni do hrobu, a tím také zároveň  s ním vzkříšeni, protože jste uvěřili, jak velikou moc má Bůh, který ho vzkřísil z mrtvých. I vás, když jste byli mrtví pro své hříchy a když vaše tělo bylo neobřezáno, zase oživil zároveň s ním. Odpustil nám všecky hříchy, zrušil dlužní úpis, který svědčil proti nám svými předpisy, a nadobro ho zničil tím, že ho přibil na kříž.

  • Komentář k evangeliu podle Lukáše.  ( IC)  Lk 11,1-13:

V  Lukášově evangeliu  nás Ježíš uvádí do osobního vztahu  k Otci. Zjevuje nám vhodná slova k rozmluvě s ním. Učí nás jak se modlit. Ujišťuje, že každá modlitba bude vyslyšena, pokud bude vyslovena v synovské důvěře a bude naléhavá.

EVANGELIUM Lk 11,1-13:Jednoho dne se Ježíš modlil na nějakém místě. Když přestal, řekl mu jeden   z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky." Odpověděl jim: "Když se modlíte, říkejte: Otče, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Chléb náš vezdejší dávej nám každý den. A odpusť nám naše hříchy, neboť i my odpouštíme každému, kdo se proviňuje proti nám. A neuved' nás  v pokušení." Řekl jim dále: "Někdo z vás bude mít přítele a půjde k němu o půlnoci s prosbou: 'Příteli, půjč mi tři chleby. Právě totiž ke mně přišel můj přítel, který je na cestách, a nemám, co bych mu předložil.' On však by mu zevnitř odpověděl: 'Neobtěžuj mě! Dveře jsou už zavřeny a moje děti jsou se mnou na lůžku. Nemohu vstát a dát ti to.' Říkám vám: Když přece vstane a dá mu, tedy ne proto, že je to jeho přítel, ale pro jeho neodbytnost se zvedne a dá mu všechno, co potřebuje. Proto vám říkám: Proste, a dostanete; hledejte, a naleznete; tlučte, a otevře se vám. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu se otevře. Je mezi vámi takový otec, že když ho syn poprosí o chléb, on mu dá kámen? Anebo když ho poprosí o rybu, on mu dá místo ryby hada? Anebo když ho poprosí o vejce, on mu dá štíra? Jestliže tedy vy, třebaže jste zlí, umíte dávat svým dětem dobré dary, čím spíše nebeský Otec dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí! "

Ježíš nás učí se modlit. Modlitba Páně – vzor modlitby

je téma 366 ke dnešní katechetické homilii podle projektu ČBK „Učící se církev“ s odkazem na znění  dnešního evangelia Lk 11,1-13 a Katechismus katolické církve (KKC) 2759 - 2865; YOUCAT 511-526.

Osnova:

a) shrnutí celého evangelia KKC 2773–2776

b) Otče náš, jenž jsi na nebesích KKC 2797–2802

c) sedm proseb KKC 2857–2865

Úvod.

Jednoho dne se Ježíš modlil na nějakém místě. Když přestal, řekl mu jeden   z jeho učedníků: "Pane, nauč nás modlit se, jako i Jan naučil své učedníky" (Lk 11,1).

A jako odpověď na tuto prosbu Pán svěřuje svým učedníkům a své církvi základní křesťanskou modlitbu: „Otčenáš“. Svatý Lukáš uvádí její krátký text (pět proseb), svatý Matouš uvádí širší verzi (sedm proseb). Liturgická tradice církve vždy užívala text svatého Matouše:

YOUCAT otázka 511: Jak zní modlitba: Otče náš?

Odpověď:  Otče náš, jenž jsi na nebesích, posvěť se jméno tvé. Přijď království tvé. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Amen (2759).

Shrnutí celého evangelia.

YOUCAT otázka 514: Jaké místo zaujímá „Otče náš“ mezi ostatními modlitbami?

Odpověď: Otče náš je „nejdokonalejší modlitbou“ (sv. Tomáš Akvinský) a „shrnutím celého evangelia“ (sv. Tertulián).

Modlitba Otčenáš  je středem hlásání Písma. „Řekl jim: „To jsem měl na mysli, když jsem byl ještě s vámi a říkal vám, že se musí naplnit všechno, co je o mně psáno v zákoně Mojžíšově, v Prorocích a Žalmech“  (Lk 24,44);  (2762, 2763).

Otče náš, jenž jsi na nebesích.

Bytí Otce je za hranicí všeho, co můžeme v jeho svatosti chápat. Když  se modlíme „Otče náš, jenž jsi na nebesích“, vyznáváme, že jsme Boží lid, kterému Bůh v Kristu Ježíši  vykázal místo v nebi. „Spolu s ním nás vzkřísil a spolu s ním uvedl na nebeský trůn v Kristu Ježíši“  (Ef 2,6). Jsme  lid  s Kristem skrytý  v Bohu: Zemřeli jste a váš život je skryt spolu s Kristem v Bohu (Kol 3,3).  On je v nebesích. Tento výraz neznamená místo (prostor), ale způsob jeho existence, který není vázán ani prostorem ani časem.  Znamená jeho přítomnost v srdci spravedlivých (2794, 2795, 2802).  Nebe, to je jeho příbytek. Křesťané tráví svůj život na zemi, ale jsou občany nebes.Otcovský dům je naše vlast.„Proto zde sténáme touhou, abychom byli oděni šatem nebeským“ (2 Kor 5,2); ( 2796).

Sedm proseb.

YOUCAT otázka 513: Jakou  strukturu má Otče náš?

Odpověď: „Otče náš“, se skládá ze sedmi proseb adresovaných milosrdnému nebeskému Otci. První tři prosby se vztahují k Bohu a ke způsobu, jak mu správně sloužit. Další čtyři prosby přednášejí nebeskému naše lidské potřeby (2857).

YOUCAT otázka 519: Co znamenají slova: „Posvěť se jméno tvé“?

Odpověď: Světit Boží jméno znamená dávat mu přednost přede vším (2858).

YOUCAT otázka 520: Co vyprošujeme slovy: Přijď království tvé?

Odpověď: Slovy „přijď království tvé“ prosíme o to, aby Pán Ježíš podle svého příslibu přišel ve slávě. Zároveň vyprošujeme, aby Boží království rostlo už nyní posvěcováním lidí v Duchu a jejich úsilím o spravedlnost a pokoj podle blahoslavenství (2859).

YOUCAT otázka 521: Proč máme prosit: Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi“?

Odpověď: Když se modlíme, aby se všude děla Boží vůle, prosíme Boha, aby se jeho láskyplný plán plně uskutečňoval na zemi, tak jako na nebi a aby naši vůli sjednotil s vůlí svého (2860).

YOUCAT otázka 522: Jaký je smysl prosby: „Chléb náš vezdejší dej nám dnes“?

Odpověď: Prosbou o každodenní chléb vyjadřujeme důvěru, s níž spoléháme na dobrotu svého nebeského Otce, od které očekáváme vše, hmotné i duchovní, co nutně potřebujeme k životu. Žádný křesťan nemůže vyslovit tuto prosbu, kdyby opomíjel svou zodpovědnost za ty, kterým se nedostává ani toho nejzákladnějšího k životu (2861).

YOUCAT otázka 524: Proč říkáme „Odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům“?

Odpověď: Milosrdné odpuštění, které darujeme druhým, stejně jako to, které sami od druhých očekáváme, je neoddělitelné. Pokud sami nejsme milosrdní a neodpustíme druhým, Boží milosrdenství nezahrne naše srdce (2862).

YOUCAT otázka 525: Co znamená: „Neuveď nás v pokušení“?

Odpověď: Protože jsme každou denní i noční hodinu ohrožováni hříchem a tím, že Bohu řekneme ne, nechce nás ponechat bez ochrany napospas pokušení (2863).

YOUCAT otázka 526: Co se míní prosbou: „Zbav nás od zlého?

Odpověď: „Zlo“ v modlitbě „Otče náš“ není jen nějaká negativní duševní síla či energie, ale je to zosobněný Zlý, kterého Písmo svaté nazývá pokušitelem, otcem lži, satanem či ďáblem (2864).

Na závěr:

„Otčenáš“ je více než modlitba - je to cesta vedoucí přímo do Otcova srdce. Je svěřována každému křesťanovi při křtu. První křesťané se obraceli k Bohu touto modlitbou třikrát denně. Ani my bychom neměli prožít den, ve kterém bychom se nepomodlili modlitbu Páně svými ústy, nepřijali ji srdcem a neosvědčili ji životem.

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 1183×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio