Témata k nedělní a sváteční liturgii

HŘÍCHY PROTI VÍŘE - téma 88 ke 4. neděli velikonoční 26.4.2015 - homilie katechetická (KKC 2110-2128; YOUCAT 352,353).

22. 4. 2015 23:29

4. NEDĚLE  VELIKONOČNÍ - 26.4.2015

Liturgické texty

Komentář k 1. čtení ze Skutků apoštolů    (IB)     Sk  4, 8 -12:

První Boží přikázání nám ukládá, abychom uctívali pouze jednoho Boha, našeho Pána.  Z toho pro nás vyplývá povinnost nevyznávat boha jiného, než je jediný Bůh ve Svaté Trojici. Apoštol Petr ve Skutcích slavnostně vyhlásil, že neexistuje žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy. A v toto jediné jméno jsme byli i pokřtěni a přijati mezi Boží děti.

1. ČTENÍ Sk 4, 8-12:Petr, naplněn Duchem svatým, řekl: "Přední mužové v lidu a starší! Když se dnes musíme odpovídat z dobrého skutku na nemocném člověku, kým že byl uzdraven, tedy ať to víte vy všichni a celý izraelský národ: Ve jménu Ježíše Krista Nazaretského, kterého jste vy ukřižovali, ale kterého Bůh vzkřísil z mrtvých: skrze něho stojí tento člověk před vámi zdravý. On je ten 'kámen, který jste vy, stavitelé odhodili, ale z kterého se stal kvádr nárožní'. V nikom jiném není spásy. Neboť pod nebem není lidem dáno žádné jiné jméno, v němž bychom mohli dojít spásy."  

  • Komentář ke 2. čtení z prvního listu  apoštola Jana   (IB)  1 Jan  3, 1 -2:

V pouhých dvou verších dokázal apoštol Jan vyjádřit, co je základem našeho křesťanského života.  Při křtu nás Bůh s velikou láskou  přijal mezi své děti. Mnozí z nás tuto velikou a nebývalou skutečnost nechápou, a často jí pohrdají. Obracejí se k Bohu zády a uchylují se k různým praktikám, které je od Boha vzdalují. Z nedostatku víry se dopouštějí hříchu proti úctě k Bohu.

2. ČTENÍ 1 Jan 3, 1-2: Milovaní! Hleďte, jak velikou lásku nám Otec projevil, že se nejen smíme nazývat Božími dětmi, ale že jimi také jsme! Proto nás svět nezná, že nepoznal jeho. Milovaní, už teď jsme Boží děti. Ale čím budeme, není ještě zřejmé. Víme však, že až on se ukáže, budeme mu podobní, a proto ho budeme vidět tak, jak je.

  • Komentář k evangeliu podle Jana    ( IB)    Jan  10, 11 -18:

Bůh přišel na svět v Ježíši Kristu, a v dnešním Janově evangeliu  se nám představuje  jako jediný, dobrý pastýř, který chrání své ovce před nebezpečím a nástrahami dnešní doby. Nechme se jím vést, abychom na věčnosti dosáhli dokonalé podoby s ním. Kristus je jediný pravý Spasitel člověka. Nebojme se proto jít v jeho šlépějích.

EVANGELIUM Jan 10, 11-18:  Ježíš řekl:  "Já jsem pastýř dobrý. Dobrý pastýř dává za ovce svůj život. Kdo je najatý za mzdu a není pastýř a jemuž ovce nepatří, jak vidí přicházet vlka, opouští ovce a dává se na útěk, a vlk je uchvacuje a rozhání. Vždyť je najatý za mzdu a na ovcích mu nezáleží. Já jsem dobrý pastýř; znám svoje ovce a moje ovce znají mne, jako mne zná Otec a já znám Otce; a za ovce dávám svůj život. Mám i jiné ovce, které nejsou z tohoto ovčince. Také ty musím přivést a uposlechnou mého hlasu a bude jen jedno stádce, jen jeden pastýř. Proto mě Otec miluje, že dávám svůj život, a zase ho přijmu nazpátek. Nikdo mi ho nemůže vzít, ale já ho dávám sám od sebe. Mám moc život dát a mám moc zase ho přijmout. Takový příkaz jsem dostal od svého Otce."   

Hříchy proti víře

je téma 88 ke dnešní  katechetické homilii podle projektu „Učící se církev“cyklus BI s odkazem na znění 1. čtení Sk 4,8-12a  na Katechismus katolické církve (KKC) 2110– 2128; YOUCAT 352, 353.

Osnova: 

a) pověra

b) modloslužba

c) věštění a magie

d) hříchy proti úctě k Bohu

e) ateizmus a agnosticizmus

Úvod:

První přikázání zní: „Já jsem Hospodin, tvůj Bůh…Nebudeš mít jiného boha mimo mne(Dt 5,6-7).

YOUCAT otázka 352: Co znamená prohlášení Boha: „Já jsem Hospodin tvůj Bůh…“      (Ex 20,2) ?  Odpověď: Protože Všemohoucí se nám zjevil jako náš Bůh a Pán, nelze mu něco nadřazovat nebo považovat za důležitější, nesmíme tedy dát před ním přednost žádné věci nebo člověku. Poznávat Boha a jen jemu  sloužit – to je absolutní životní priorita. Bůh očekává, že mu věnujeme celou svou víru; měli bychom na něho upnout celou svou naději a měli bychom na něho zaměřit veškeré síly své lásky.

YOUCAT otázka 353: Proč se klaníme Bohu?  Odpověď: Bohu se klaníme proto, že je Pán všeho, co existuje. Úcta a klanění jsou přiměřenou odpovědí na jeho zjevení: „Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit“ (Mt 4,10).

Vysvětlení k některým proviněním proti znění prvního přikázání Božího je obsahem dnešního tématu.

Pověra.

Poněvadž první přikázání zakazuje uctívat a věřit v jiné bohy, kromě jediného Pána, zakazuje též pověru a bezbožectví. Pověra představuje jistým způsobem zvrácené přehánění náboženství; bezbožectví je neřest opačná, je to nedostatek ctnosti zbožnosti (2110). Když tedy jistým, jinak oprávněným a nutným náboženským úkonům přikládáme nadměrnou až magickou důležitost, jedná se o úchylku náboženského cítění – o pověru (2111).  V takzvaných primitivních společnostech je víra v magickou moc základem náboženských obřadů, rituálů a tabu. Pověrčiví lidé se mylně domnívají, že uskuteční svá přání nebo zaženou nějakou obavu „předepsaným“ činem nebo slovem.

Modloslužba.

Ten kdo projevuje náboženskou  úctu k fyzickým předmětům, tvorům, sochám, obrazům, symbolům místo Boha a klaní se tomu, dopouští se modloslužby. Takové jednání spočívá na zbožšťování toho, co Bůh není, což je církví zásadně odsuzováno jako provinění proti prvnímu božímu přikázání (2112, 2113,2114).

Věštění a magie.

Bůh může zjevit budoucnost jen prorokům, nebo jiným světcům (2115). Je třeba  odmítat všechny způsoby věštění, vzývání satana nebo zlých duchů, vyvolávání mrtvých, uchylovat se k horoskopům, k astrologii, k hádání z ruky, k výkladu předtuch, k jevům jasnovidectví (2116), vyhýbat se používání magie a čarodějnictví, kterými člověk zamýšlí podrobit si skryté mocnosti, aby mu sloužily, a tak dosáhnout nadpřirozené moci nad bližními. Odsouzeníhodné jsou zvláště ty praktiky, které jsou spojeny s úmyslem škodit druhým osobám, nebo směřují ke zneužívání jejich důvěřivosti (2117).

Hříchy proti úctě k Bohu.

Jednání, jímž člověk slovy nebo skutky pokouší Boha, zkouší jeho dobrotu a jeho všemohoucnost (2119), dále svatokrádež , což je znesvěcování nebo nedůstojné zacházení se svátostmi (2120), nebo zlořád zvaný svatokupectví (2121), spočívající  v prodávání, kupování nebo vyměňování církevních milostí, svátostí, svátostin,  patří mezi hříchy, které první přikázání Boží rovněž odsuzuje (2118). Za udělení svátosti udělovatel  ovšem nic nepožaduje (2122).

Ateismus a agnosticismus.

V pravém slova smyslu je ateismuspřesvědčení či mínění, že neexistuje žádný bůh nebo bohové či nadpřirozená bytost obecně. Patří k nejvážnějším skutečnostem naší doby. Mnoho našich současníků hluboké životní spojení s Bohem nechápe nebo je výslovně odmítá (2123). Vyskytuje se ve více formách. Je vysvětlovaný jako osobní omezování, vyžadující osvobození od umělých překážek, které klade náboženské uctívání Boha do cesty k praktickému životu a odvrací ho od budování společnosti  a vlastního majetku (2124).  Ateismus je hříchem proti ctnosti zbožnosti, protože odmítá nebo popírá existenci Boha (2125). Má základ v nesprávném pojetí lidské nezávislosti (2126).

 Agnosticismus  má několik podob.  Je to filosofický názor tvrdící, že existenci čehokoli, co nelze poznat zkušeností, tedy např. Boha, nemůžeme ani dokázat, ani vyvrátit (2127). Někdy může zahrnovat jisté hledání Boha, ale obvykle představuje   lhostejnost, nebo útěk před posledním problémem lidské existence. Často se rovná některé z forem ateismu (2128).

Na závěr:

Ten, pro kterého  je Hospodin a Pán jediným Bohem, nebude se klanět jiným bohům, ani jim sloužit. Takový člověk dává to První na první místo ve svém životě a podle toho pak hodnotí ostatní věci. Nepřiřkne tomu všemu ostatnímu větší důležitost, než jakou to všecko dohromady opravdu má. Umí odbožštit věci, majetek, vzdělání, zdraví, dokonce i vztahy. To neznamená, že je zavrhne, nýbrž spíš správně je dokáže zařadit. Vyhne se pověrám, modloslužbě, nepodlehne magii,  věštění , různým bludným filosofickým teoriím a jiným hříchům proti úctě k Bohu. Nad tím vším i nad sebou samým má svého jediného Boha a to znamená, že tím získá neskutečně mohutnou životní kotvu, sílu a naději.

Vypracoval MUMatonick

Zobrazeno 817×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio