Témata k nedělní a sváteční liturgii

KRISTUS - KRÁL - téma 127 ke Slavnosti Ježíše Krista Krále 22.11.2015 - homilie katechetická (KKC 668-674).

18. 11. 2015 12:30

SLAVNOST JEŽÍŠE KRISTA KRÁLE - 22.11.2015– neděle

Liturgické texty (BI)

  • Komentář k 1. čtení z knihy proroka Daniela.  (IB.  str. 346)   Dan  7, 13-14: 

V knize Daniel prorok popisuje jemu zjevené vidění tajemného obrazu konečné fáze vývoje dějin světa, do kterého  svým vstupem výrazně zasahuje Syn člověka. Podle Nového zákona v něm poznáváme Ježíše Krista Krále, jemuž Bůh Otec svěřil věčnou a nepřemožitelnou vládu nad nebem a zemí. Toto Kristovo království je tedy královstvím  nebeským i pozemským. Patříme do něj  i my, neboť se už nyní můžeme podílet na Kristově královské slávě.

1. ČTENÍ Dan 7, 13 – 14:Díval jsem se v nočním vidění, a hle - s nebeskými oblaky přicházel (někdo) jako syn člověka, došel až k starci velikého věku, přivedli ho k němu. Byla mu dána moc, sláva a království, a sloužily mu všechny národy, kmeny i jazyky: jeho moc je věčná, a ta nepřestane, jeho království nebude zničeno.

  • Komentář ke 2. čtení z knihy Zjevení   (IB)    Zj  1, 5-8:

Úryvek z úvodu knihy Zjevení apoštola Jana potvrzuje předcházející čtení z Danielova proroctví o královské moci Ježíše Krista.  V den jeho druhého příchodu ho tak budeme vnímat všichni, poněvadž všichni budeme  vzkříšeni.  I ti, kdo jej odmítli, v té chvíli pochopí, jak těžkého hříchu se dopustili. Zato ti, kdo Kristovu vládu nad svým životem přijali, mají už nyní účast na jeho královské slávě.

2. ČTENÍ Zj 1, 5-8: Ježíš Kristus je svědek hodný víry, prvorozený z mrtvých a vládce nad pozemskými králi. Tomu, který nás miluje, který nás obmyl od našich hříchů svou krví a udělal  z nás královský národ a kněze Boha Otce, tomu bud' sláva a vláda na věčné věky! Amen.  Hle, přichází v oblacích! Každé oko ho uvidí, i ti, kdo ho probodli, a budou pro něj naříkat všechna pokolení na zemi. Ano, amen. Já jsem alfa i omega, praví Pán Bůh, který je, který byl a který přijde, Vševládný.

  • Komentář k evangeliu podle  Jana    (IB)  Jan  18, 33b-37:

     Ježíšova rozmluva s Pilátem má v Janově evangeliu zásadní význam. Celý rozhovor  je jednou velkou úvahou na téma královské důstojnosti. Střetává se zde přitom několik pohledů.  Pravdivé je vyjádření  samotného Ježíše. On je opravdu králem, jeho království však patří do jiné sféry. Není z tohoto světa. Do tohoto světa Ježíš pouze jako král sestoupil, aby do něj vnesl i své nadpřirozené království.  

EVANGELIUM Jan 18, 33b-37:Pilát řekl Ježíšovi: "Ty jsi židovský král?" Ježíš odpověděl: "Říkáš to sám ze sebe, anebo ti to řekli o mně jiní?" Pilát odpověděl: "Copak jsem já žid? Tvůj národ, to je velekněží, mi tě vydali. Čeho ses dopustil?" Ježíš na to řekl: "Moje království není z tohoto světa. Kdyby moje království bylo z tohoto světa, moji služebníci by přece bojovali, abych nebyl vydán židům. Ne, moje království není odtud." Pilát se ho zeptal: "Ty jsi tedy přece král?" Ježíš odpověděl: "Ano, já jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas."

Kristus - Král 

je téma 127 katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“BI s odkazem na znění dnešního  prvního  čtení Dan 7, 13-14 a Katechismus katolické církve (KKC) 668-674.                                                                        

Osnova: 

a) Kristus již vládne prostřednictvím Církve

b) …v očekávání konečného vítězství

c) čas čekání a bdělosti

Úvod.

Krédo - první slovo a název křesťanského  vyznání víry - obsahuje v souhrnné podobě základní články křesťanské víry. Podrobně  je  rozebírá Katechismus katolické církve v 1065 paragrafech na 275 stranách.  Dnešní téma se věnuje prvním sedmi paragrafům 7. článku, který vychází z úseku kréda „…odtud přijde soudit živé i mrtvé…“.

Kristus již vládne prostřednictvím Církve.

Kristus umřel a vstal k životu, aby se stal Pánem nad mrtvými a živými (srv. Řím 14,9). Svým lidstvím se podílí na moci a vládě samotného Boha. Ježíš Kristus je Pán: má všechnu moc na nebi i na zemi. Je Pánem vesmíru i dějin (668). Jako Pán je Kristus také hlavou církve, která je jeho tělem. I po svém nanebevstoupení a oslavení zůstává nadále přítomen  tajemně na zemi ve své církvi, která je zárodkem       a počátkem  Kristova nebeského království (669). Tím vstoupil Boží plán spásy do své konečné fáze. Podle 2. vatikánského koncilu žijeme už totiž v poslední době, obnova světa je už neodvolatelně stanovena a reálným způsobem je v tomto věku předjímána. Kristovo království, jež církev hlásá, již projevuje svou přítomnost zázračnými znameními (670).

…v očekávání konečného vítězství.

Kristovo království je už přítomno v církvi, nicméně ještě není dovršeno slavným příchodem Krále na zem:

„A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblaku s mocí a velikou slávou. Když se toto začne dít, napřimte se a zvedněte hlavy, neboť vaše vykoupení je blízko“ (Lk 21, 27-28).

Proto se jako křesťané modlíme, zvláště při slavení eucharistie, a v toužebném očekávání konečného vítězství, se snahou urychlit Kristův návrat, voláme:

„Přijď, Pane Ježíši !“( srov. Zj 22,17-20);(671).

Čas čekání a bdělosti.

Kristus před svým nanebevstoupením prohlásil, že ještě nenadešla ta chvíle nastolení mesiášského království, které podle proroků mělo přinést všem lidem konečný řád spravedlnosti, lásky a pokoje. Nynější čas je  dosud stále ještě časem, poznamenaným vnějšími strastmi a zkouškami trpělivosti. Je to začátek bojů posledních dnů. Je to čas čekání a bdělosti (672). Kristův slavný příchod je již blízký  a může nastat každým okamžikem. Na naši otázku: „Kdy přijdeš?“ Pán odpovídá:

 „Není vaše věc znát čas a lhůtu, kterou si Otec ponechal ve své moci; ale dostanete sílu Ducha svatého, který na vás sestoupí a budete mi svědky…(Sk 1,7-8);  (673).  

 

Příchod oslaveného Mesiáše je dočasně  pozastaven až do doby, kdy bude Ježíš Kristus jako Pán a Mesiáš uznán veškerým Božím lidem (674). 

Závěr:

Kristus Pán již vládne prostřednictvím církve, ale nejsou mu ještě podrobeny všechny věci tohoto světa (680). V den soudu, na konci světa, přijde Kristus ve slávě, aby dovršil konečné vítězství dobra nad zlem (681) a aby nastolil mesiášské království, které podle proroků přinese všem lidem konečný řád spravedlnosti, lásky a pokoje.

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 1434×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio