Témata k nedělní a sváteční liturgii

POSLEDNÍ SOUD - téma 128 k 1. adventní neděli 29.11.2015 - homilie katechetická (KKC 1038-1041; YOUCAT 163).

26. 11. 2015 12:59

1. NEDĚLE ADVENTNÍ - 29.11.2015

Liturgické texty

  • Komentář k 1. čtení z knihy proroka Jeremiáše   (IC)   Jer  33,14-16:

Obsahem krátkého úryvku z Jeremiášových proroctví naděje, je poselství důvěry v Hospodinův  konečný, absolutně dokonalý výkon spravedlnosti nad každým z nás, až budeme stát před jeho posledním soudem. Aby podle svého programu toto ušlechtilé přislíbení mohl Bůh naplnit, povolá Mesiáše, svého Syna - Ježíše Krista, jako  soudce nevyššího.  On byl Hospodinem vyvolen, aby se stal  klíčovou osobou v Božím plánu záchrany člověka.

1. ČTENÍ Jer 33,14-16:Hle, blíží se dni – praví Hospodin – kdy splním sliby, které jsem dal o Izraelovu a o Judovu domu.V ty dny, za toho času vzbudím Davidovi zákonitý výhonek, který bude uskutečňovat právo a spravedlnost na zemi. Za těch dnů dojde Juda spásy a Jeruzalém bude bydlet v bezpečí. To je jméno, kterým ho budou nazývat: „Hospodin je naše spravedlnost.“

  • Komentář ke 2. čtení z listu apoštola Jakuba   (IC)    1 Sol  3, 12-4,2:

Druhý příchod Ježíše Krista je všemi křesťany dlouhodobě toužebně očekáván. Jak můžeme číst z listů apoštola Pavla, bylo tomu tak už od dob kdy Pavel žil, své spolubratry v církvi vedl a  nabádal je ke vzájemnému láskyplnému životu. 

2. ČTENÍ 1Sol 3,12-4,2: Bratři! Ať ve vás Pán rozhojňuje stále víc a více lásku jednoho  k druhému i ke všem lidem, jako ji i my máme k vám. Ať posilní vaše srdce, abyste byli bezúhonní a svatí před Bohem, našim Otcem, až přijde náš Pán Ježíš se všemi svými svatými.  Nakonec pak vás, bratři, prosíme a napomínáme v Pánu Ježíši: jak jste se od nás naučili, že máte žít, abyste se líbili Bohu, a jak i žijete, tak ať v tom vynikáte ještě více. Víte přece, které příkazy jsme vám dali z moci Pána Ježíše.

  • Komentář k evangeliu podle  Lukáše   ( IC)  Lk  21, 25-28.34-36:

Sám Ježíš, jak uslyšíme z Lukášova evangelia, na  svůj druhý příchod učedníky připravoval. Učil je, jak mají žít. I když jim nemohl sdělit přesný čas a podrobnosti, které budou tuto slavnou událost doprovázet, přiblížil jim poměry, v jakých se v té době všeobecného vzkříšení a očekávaného posledního soudu ocitnou. Jako dobré křesťany je čeká osvobození od zla a život v nebeském království.

EVANGELIUM Lk 21,25-28.34-36: Ježíš řekl svým učedníkům:  „Budou znamení na slunci, na měsíci i na hvězdách, na zemi úzkost národů, bezradných nad hukotem a příbojem moře; lidé budou zmírat strachem a očekáváním toho, co přijde na celý svět, neboť hvězdný svět se zachvěje. A tehdy (lidé) uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až to začne, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení.  Dejte si pozor, aby vaše srdce nebyla zatížena nestřídmosti, opilstvím a pozemskými starostmi, aby vás den (soudu) nezastihl znenadání jako léčka; přijde totiž na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto bděte a modlete se v každé době, abyste mohli všemu tomu, co se má stát, uniknout a obstát před Synem člověka.“

Poslední soud

je téma 128 katechetické homilie podle projektu „Učící se církev“CI s odkazem na Katechismus katolické církve (KKC) 1038-1041; YOUCAT 163, viz též téma 61.                                                                               

Osnova: 

a) bude s konečnou platností odhalena pravda o vztahu každého člověka k Bohu

b) jen Otec zná hodinu a den

c) poselství posledního soudu volá k obrácení

Úvod.

Při vyslovení biblického pojmu Poslední soud se v naší mysli vynoří představy o konci světa. Zaručená přírodovědná nebo prorocká prognóza definitivního obrazu konečné  budoucnosti lidstva, země, vesmíru však neexistuje. Člověk se tedy nedozví přesně, co jej očekává, co se na něj chystá a jak konkrétně bude poslední soud probíhat. Doba počátku a konce světa je totiž přímé zkušenosti nedostupná. Ohlášený konec nelze beze všeho stavět na roveň s vesmírnou katastrofou a ukončením dějin lidstva. Bible nezjevuje přírodovědná fakta, bible vykládá jejich smysl!

Biblické svědectví víry však chápe dobu konce světa a posledního soudu rozhodně tak, že se jedná o naplnění skutečnosti, že Bůh na své stvoření působí bez ohledu na čas nepřetržitě s láskou a soucitem. Na počátku i na konci světa není nicota, ale spravedlivý a milosrdný Bůh, Král a Soudce!    

YOUCAT otázka 163: Co je to konečný neboli poslední soud?

Odpověď: Konečný nebo také poslední soud se uskuteční na konci času, až Pán Ježíš znovu přijde. „Ti kdo konali dobro, budou vzkříšeni k životu, kdo páchali zlo, budou vzkříšeni k odsouzení“(Jan 5,29).

Jeho příchod bude provázen mnoha znameními: „A tehdy uvidí Syna člověka přicházet v oblaku s velikou mocí a slávou. Až se to všechno začne dít, vzpřimte se a zdvihněte hlavu, protože se blíží vaše vykoupení“(Lk 21,27‑28).

Bude s konečnou platností odhalena pravda o vztahu každého člověka k Bohu.

Době  posledního soudu bude podle Písma předcházet vzkříšení mrtvých a proměna živých. Soudcem všech pak nebude  nikdo jiný než sám Ježíš Kristus, a právě to je pro ty, kteří se mu s důvěrou svěřili, velké znamení naděje. Ten, který v kázání na Hoře zvěstoval nová měřítka a nové hodnoty, je totožný  s tím, který nás na konci podle stejných měřítek bude volat k odpovědnosti! (1038, 1039).

Jen Otec zná hodinu a den.

Poslední soud nastane ve chvíli Kristova slavného návratu.  Čas jeho druhého příchodu zná ovšem jen Bůh Otec. Jen On sám rozhodne, kdy má přijít. V Janově Zjevení čteme Kristova slova: „…ano, přijdu brzo!“(srov. Zj 22,7) Nevíme  co míní příslovcem „brzo“. „O tom dni a o té hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn, jenom Otec“  (Mk 13,32);(1040).  A Boží pohled na čas je jiný než náš.                                                

Poselství posledního soudu volá k obrácení. 

Křesťan  má být na Kristův návrat připravený. Znamená to žít v pohotovosti, být bdělý a využít doby, kterou Bůh ještě lidem dává k obrácení (1041).

Pán Ježíš nás varuje: „Mějte se na pozoru, ať vaše srdce není zatíženo omamnými opojeními a životními starostmi, aby onen den vás nezastihl znenadání jako léčka; přijde totiž na všechny, kdo přebývají na celé zemi. Proto buďte bdělí a modlete se po všechen čas, abyste tomu všemu, co se má stát, mohli uniknout a obstát před Synem člověka“(Lk 21,34‑36 ). 

Na závěr:

Když  přišel Ježíš do Galileje, tam na Hoře hlásal Boží evangelium: „Naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Obraťte se a věřte evangeliu“(Mk 1,14-15).

Změň tedy své smýšlení, dokud je čas,  obrať celý svůj život k Bohu a  uvěř Božímu poselství lásky.  Uvěř, že Bůh to s tebou myslí dobře, uvěř, že za všech okolností, zůstaneš ‑li věrný Bohu, jsi stále ve spravedlivých Božích rukou. 

Vypracoval Matonick

Zobrazeno 1225×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio