Témata k nedělní a sváteční liturgii

SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE - KÁZÁNÍ - 24.6.2016 - pátek

24. 6. 2016 13:56

SLAVNOST NAROZENÍ JANA KŘTITELE – 24.6.2010 – pátek

Liturgické texty

Komentář k 1. čtení z knihy proroka Izaiáše  (IC)   Iz 49,1-6: 

Dnes slavíme narození předchůdce Páně a proroka Jana Křtitele, který později zahájil své působení v Judské poušti.  Stravoval se velice střídmě, kázal, získával četné žáky a křtil v řece Jordánu. Pokřtil zde i samotného Ježíše. K jeho životu a působení směřuje čtení  dnešních úryvků z Písma.

1. ČTENÍ  Iz 49,1-6:Slyšte mě, ostrovy, dejte pozor, národy, které jste v dáli! Hospodin mě povolal od matčina lůna, již v mateřském životě nazval mě jménem. Z mých úst udělal nabroušený meč, ve stínu své ruky mě ukryl. Ukoval mě v zaostřený šíp, ve svém toulci mě schoval. Řekl mi: "Jsi mým služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou." Já však jsem pravil: "Nadarmo jsem se namáhal, naprázdno, zbytečně jsem strávil svou sílu. Mé právo je však jistě u Hospodina a má mzda u mého Boha." Avšak nyní praví Hospodin, který si ze mě utvořil služebníka již v matčině lůně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu shromáždil Izraele. Tak jsem ve cti u Hospodina, (protože) Bůh můj je mou silou. Řekl mi (tedy): "Nestačí, že jsi mým služebníkem, abys obnovil Jakubovy kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto tě dám národům jako světlo, aby se spása má rozšířila až do končin země."

  • Komentář ke 2. čtení ze Skutků apoštolů   (IC)  Sk  13,22-26:

Posláním Jana Křtitele, bylo připravit lidi na první příchod Mesiáše. Totéž poslání má církev před návratem Mesiáše  v dnešní době. Přijmeme-li Jana za svůj předobraz, potom jeho asketický způsob života, posilující jeho ducha, může být správným nasměrováním pro náš životní styl. Jan se oblékal do velbloudí kůže. Velbloud  vydrží dlouho bez pití, je to zvíře vytrvalé, odolné a nenáročné a stalo  se symbolem pro abstinenty. 

2. ČTENÍ Sk 13,22-26:Pavel řekl: "Bůh dal praotcům za krále Davida, o němž vydal pochvalné svědectví: 'Nalezl jsem Davida, Jesseova syna. Je to muž podle mého srdce. Ten vyplní všechno, co budu chtít.' Z jeho potomstva Bůh podle zaslíbení vyvedl Izraeli jako spasitele Ježíše. Před jeho příchodem hlásal Jan všemu izraelskému lidu křest obrácení. Když Jan svůj úkol končil, říkal: 'Já nejsem ten, za koho mě pokládáte. Ale po mně přijde ten, kterému nejsem hoden zout opánky z nohou.' Bratři, kteří pocházíte z Abrahámova rodu, i vy, kdo se bojíte Boha! Nám bylo posláno slovo o té spáse."

  • Komentář k evangeliu podle Lukáše   ( IC)  Lk 1,57-66.80:

Apoštol Lukáš v evangeliu zaznamenal historickou událost,  vztahující se k narození Jana Křtitele. Jeho současníci mu předpovídali slavnou budoucnost, kterou později  potvrdil sám Ježíš, když se ho na Jana dotazovali: „Co jste vyšli na poušť uvidět? Vidět proroka? Ano, říkám vám, víc než proroka.“ a „Mezi zrozenými ze ženy nevystoupil nikdo větší než Jan Křtitel“ (srov. Mt 11,7-11).

EVANGELIUM Lk 1,57-66.80:Alžbětě se naplnil čas a přišla její hodina: narodil se jí syn. Když její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán prokázal velikou milost, radovali se s ní. Osmého dne přišli obřezat dítě a chtěli mu dát po jeho otci jméno Zachariáš. Jeho matka na to řekla: "Ne, ale budu se jmenovat Jan!" Namítli jí: "Tak se nikdo z tvého příbuzenstva nejmenuje." Posunky naznačovali jeho otci, jaké by mu chtěl dát jméno. On si vyžádal tabulku a napsal: "Jeho jméno je Jan." Všichni se tomu podivili. Ihned se mu uvolnila ústa i jazyk a on mluvil a chválil Boha. Všech jejich sousedů se zmocnila bázeň a po celém judském pohoří se mluvilo o všech těch událostech. Všichni, kdo to uslyšeli, uvažovali o tom v srdci a ptali se: "Co asi z toho dítěte bude? Vždyť ruka Páně byla s ním!"  Chlapec rostl a jeho duch sílil. Žil na poušti až do dne, kdy vystoupil před izraelským národem.

 

KÁZÁNÍ -  P. Jan Plodr

 Jan Křtitel – prorok

Příběh Jana Křtitele nám připomíná posvátnost a velikost lidského života. Ukazuje nám, že Bůh má s námi své plány už před naším početím. Když jeho otec Zachariáš přináší oběť v chrámu, zjeví se mu anděl a zvěstujeme mu narození syna.

Stařec Zachariáš o tom pochybuje a pro svou nevíru je postižen němotou. Ta skončí až ve chvíli, kdy je chlapec na světě a Zachariáš napíše jeho jméno na přinesenou tabulku. Jan – toto jméno znamená v překladu Bůh je milostivý. K Zachariášovi a Alžbětě, ale také ke všem lidem, kterým Jan připraví srdce na příchod Mesiáše.A jak je to s Janem, je to i s každým člověkem. Každého z nás Bůh posílá na svět s posláním, které je připraveno už před naším početím. A našim nejdůležitějším úkolem je toto poslání rozpoznat a naplnit. Komu se to podaří, zjistí, že mu to přináší pocity radosti, naplnění a štěstí.

Jan Křtitel je prorok. I my jsme byli při křtu pomazáni na proroky. Co z toho pro nás vyplývá? Úkolem proroka je poznat a naplnit Boží vůli. Proč tady jsem? Jaké mám nadání a schopnosti? K jakému dobru je mám použít? Proč mě tady Bůh poslal? To jsou důležité otázky, na které bychom si čas od času měli odpovědět. A prorocké vyvolení, kterého se nám dostalo ve křtu nám k tomu má pomoci.

Proroci často žili na poušti. Na místě, kde byl čas a klid zamyslet se nad sebou. Ticho a klid pouště je v dnešním světě vzácností. Je potřeba je hledat, udělat si na ně prostor a čas. Jsme na prahu prázdnin a dovolených. Zkusme si letos udělat čas na sebe. Na svou duši. Na to zastavení a zamyšlení, proč tady jsem, k čemu mě Bůh volá, jaké mi svěřil hřivny a jak já je používám...

Jan Křtitel žil na poušti, kde poznal své poslání a také ho uskutečnil.

Stal se osobností, ke které přicházeli lidé z celého Jeruzaléma a v jeho blízkosti se obraceli k Bohu. Hlásal Boží Zákon všem, včetně krále. S napomínáním nepřestal, ani když se ocitl ve vězení a nakonec ho jeho věrnost Bohu stála život. Umírá, když je mu kolem třiceti let. Ale dílo, které vykoná, pokračuje dál. Když se člověk oddá poslání, ke kterému ho vyvolil nekonečný věčný Bůh, je i jeho odkaz nesmrtelný.

Jan Křtitel je pro nás inspirací i povzbuzením. Stojí za to, ptát se na to, k čemu mě Bůh povolal, abych tady vykonal. Nikdo tu nejsme náhodou ani omylem. Bůh nás zná a ví, kde můžeme prožít šťastný a naplněný život. Někdo má povolání k manželství, k rodičovství, jiný k zasvěcenému životu, někdo je zručný a bude šťastný šikovný řemeslník, jiný je teoretik a naplní ho studování. Ale krom těchto různých specifických povolání máme jedno společné. Jsme od narození voláni, abychom hledali, poznávali a zakoušeli, že Bůh je náš milující Otec, který nám poslal Ježíše, našeho Spasitele. Jemu Jan s vděčností slouží a skrze něho také vstupuje do věčného života v nebi. Kéž se to daří i nám. 

Amen.

Zobrazeno 1012×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio