Témata k nedělní a sváteční liturgii

SLOVO Z PÍSMA BOHOSLUŽBY 22. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 29.8. 20

Úryvek z 1. čteni:      Budete zachovávat příkazy Hospodina, svého Boha, které já vám přikazuji. Zachovávejte je a plňte, neboť tak budete v očích národů moudří a rozumní: uslyší o všech těchto nařízeních a řeknou: Skutečně, moudrý a rozumný je tento velký národ!   (Deuteronomium 4, 1-2. 6-8).                       

Ke všem třem čtením jsou komentáře textů směrovány  k dnešnímu tématu  Učící se církve  113: „Desatero a přirozený zákon.“    

Komentář:   Bůh vepsal do duše každého jednotlivého člověka  přirozený morální zákon. Zahrnul do něj pravidla chování, podle kterých se všichni v životě mohou správně rozhodovat, ubránit se působení zla a jít cestou Boží lásky. Lidé však nedokázali správně číst Hospodinova slova vrytá jím do jejich srdcí. Proto vyvolenému národu Bůh  Izraele zákon zjevil v Desateru, které se pak stalo školou pravého lidství pro všechna pokolení.     

Úryvek z 2. čteni:     Každý dobrý úděl, každý dokonalý dar přichází shora, sestupuje od Otce. On rozhodl, že nám dá život slovem pravdy, abychom byli jako prvotiny ze všeho, co stvořil. Buďte vnímaví pro slovo, které do vás bylo vloženo jako semeno a může zachránit vaši duši. To slovo však musíte uvádět ve skutek, a ne abyste ho jenom poslouchali.  (Jakub 1,17-18.21b-22.27 ).

Komentář:Ten, kdo je vnímavý ke slovu přirozeného zákona Bohem uloženého v našem srdci,  Duchem zjeveného a Kristem naplněného, dokáže  uvádět  Boží slovo ve skutek. Naučí se brát ohled na svého bližního, zaměřuje se k pravdě a dobru a zorientuje se správně v každé situaci. Ten, kdo přijme za řídící princip svého života desatero Božích přikázání a lásku dvou hlavních přikázání Krista, uchová své svědomí v čistotě, nezatížené hříchem a pocity viny. 

Úryvek z evangelia: 

Ježíš  jim odpověděl: "Pokrytci! Dobře to o vás předpověděl Izaiáš, jak je psáno: 'Tento lid mě uctívá rty, ale jejich srdce je daleko ode mě. Nadarmo mě však uctívají, když učí naukám, které jsou lidskými ustanoveními.' Opustili jste přikázání Boží a držíte se podání lidského."( Marek  7, 1-8. 14-15. 21-23 ).                 Komentář:    Apoštol Marek v evangeliu poukazuje na falešné a povrchní jednání tehdejších zákonodárců a kněží. K mojžíšskému zákonu totiž přidávali stále nové předpisy a časem tyto normy začali považovat za stejně závazné jako Bohem zjevený zákon. Podle Boží vůle však nežije ten, kdo zachovává jeho přikázání jen formálně a kupí zákon na zákon, ale ten, kdo se snaží očišťovat své srdce a osvěcovat své svědomí tak, aby jeho jednání ve shodě s božími přikázáními nebylo poskvrněno zlem hříchu. 

Odkazy na texty čtení  k bohoslužbě slova –- 22.neděle v mezidobí 29.8.2021 .

1. čtení: Deuteronomium 4,1-2.6-8

Žalm 15,1-5 , odpověď:Hospodine, kdo smí prodlévat v tvém stánku?

2. čtení: Jakub 1,17-18.21b-22.27

Evangelium:  Marek  7, 1-8. 14-15. 21-23

Zobrazeno 185×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio