Témata k nedělní a sváteční liturgii

SLOVO Z BOHOSLUŽBY 25. NEDĚLE V MEZIDOBÍ 19.9.2021

Z 1. čteni:

Bezbožníci řekli: "Číhejme na spravedlivého, podívejme se, zda jsou pravdivá jeho slova, zkusme, jak to s ním skončí. Je-li spravedlivý Božím synem, Bůh se ho ujme  a vysvobodí ho z ruky protivníků. Zkoušejme ho soužením a trápením, abychom poznali jeho mírnost a přesvědčili se o jeho trpělivosti. Odsuďme ho k hanebné smrti, zda nalezne ochranu, jak říká." (Mdr 2, 12a. 17-20).

Bezbožníci, o nichž čteme z knihy Moudrosti,  jsou lidé, kteří odmítají Boha a vzpírají se mu tím, že nedodržují přikázání Božího zákona. Své životní postoje omezují čistě na pozemské, povrchní a pomíjivé hodnoty a na snahu co nejvíce si užít. Nechávají se vláčet životem svou žádostivostí, chamtivostí a závistí, která je vede až ke konání zlých činů na lidech čestných, Bohu věrných a spravedlivých. 

Ze 2. čteni:

Kde vládne nevraživost a sobeckost, tam je zmatek a kde jaká špatnost. Moudrost shora je však především čistá, dále pokojná, shovívavá, poddajná, plná milosrdenství a dobrých skutků, ne obojetná ani pokrytecká. Ti, kdo usilují o pokoj, rozsévají v pokoji semeno, jehož plodem je spravedlnost.(Jakub  3, 16-4,3).

Ve společenství, kterému adresuje apoštol Jakub svůj list, vládly rozepře, osobní zájmy, nezřízená touha po vlastnictví, majetku a zábavě. Jakub proto vyzývá věřící, aby se chovali podle Božích přikázání a učili se novému stylu života, v němž vládne vzájemná tolerance, spravedlnost a pokoj. Aby odmítali pokušení a žádostivosti,  cvičili ducha k sebevládě,  lidskosti a prokazováním laskavostí a štědrostí bojovali  proti zmatku a špatnostem. 

Z  evangelia: 

Ježíš poučoval své učedníky a říkal jim: "Syn člověka bude vydán lidem do rukou, a zabijí ho, ale za tři dni po své smrti vstane." Oni však té řeči nerozuměli, ale báli se ho zeptat.(Marek  8, 27-35).

V evangeliu podle Marka Ježíš zjevuje hlubinu  lidské neschopnosti pochopit logiku Božího uvažování a konání.  Mysl člověka, často ovládaná nezřízenými žádostivostmi, je spíše zaměřena na to, jak získat ze všeho osobní prospěch.  Bůh převrací lidské hodnoty. Přichází, aby nabídl lidem darem věčnou spásu za cenu oběti vlastního života. 

Ke všem třem čtením  jsou komentáře a texty směrovány k dnešnímu tématu  Učící se církev 116: Nezřízenost žádostivostí.

Odkazy na texty čtení  k bohoslužbě slova –- 25. neděle v mezidobí  19.9.2021 .

1. čtení: Mdr 2, 12a. 17-20

Žalmy 54,3-8: Odpověď: Pán mě udržuje naživu.
2. čtení: Jakub3,16-4,3

Evangelium:  Marek  8, 27-35

Zobrazeno 66×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio