Témata k nedělní a sváteční liturgii

Jdi a řekni mému služebníku Davidovi: Tak praví Hospodin: Až se naplní tvé dny a uložíš se ke svým otcům, vzbudím po tobě potomstvo, které vzejde z tvých útrob, a upevním jeho království. Já mu budu otcem a on mi bude synem. Tvůj dům a tvé…


Hle, posílám svého posla, aby připravil přede mnou cestu. I vstoupí nenadále do svého chrámu Pán, kterého hledáte, anděl smlouvy, po němž toužíte. Opravdu přijde, praví Hospodin zástupů. Kdo však snese den jeho příchodu? Kdo obstojí, až se on ukáže?…


Modlila jsem se za tohoto chlapce a Hospodin mi dal, zač jsem ho tak naléhavě prosila. Vyprosila jsem si ho přece od Hospodina, aby byl jeho po všechny dny, co bude živ . Je vyprošený pro Hospodina.“ ( 1.Samuelova 1,26-28 ) - Z prvního čtení.Možná…


Hlas mého milého! Hle, právě přichází, hory přeskakuje, přenáší se přes pahorky. Hle, právě stojí za naší zídkou, nahlíží do oken, dívá se mřížovím. Můj milý se ozval, řekl mi: „Vstaň, má přítelkyně, krásko má, a pojď!( Píseň písní 2, 8-10 ). Z…


Tu pravil Izaiáš: "Slyšte tedy, Davidův dome! Nestačí vám omrzovat lidi, že omrzujete i mého Boha? Proto vám dá znamení sám Pán: Hle panna počne a porodí syna a dá mu jméno Emanuel to je `Bůh s námi'."(Izaiáš 7,13-14).- Z prvního čtení.Prorok, který…


„A ty Betléme Efratský, jakkoli maličký jsi mezi judskými rody, z tebe mi vyjde ten, který bude vládcem v Izraeli, jeho původ je od pradávna, od věčnosti. Jeho moc se rozšíří až do končin země. (Micheáš 5,1-4 ) – Z prvního čtení . V několika verších…


18. 12. 2021 12:54

Podle rozhodnutí Hospodinovy vůle, okamžikem zvěstování Panně Marii Božím poslem o jejím vyvolení k početí dítěte plného božství bylo zahájeno období, kdy začal Bůh podle svého příslibu uskutečňovat svůj záměr poslat sám sebe na svět ve svém Synu.…


Nebude odňato žezlo od Judy, vladařská hůl od jeho kolen, dokud nepřijde Vládce; národy ho budou poslouchat.(Genesis 49,10).Čtení z knihy Genesis je požehnání, které dává umírající Jákob svým synům. Toto požehnání je současně i proroctvím. Juda se…


To je ten, o němž je psáno: ‚Hle, já posílám posla před tvou tváří, aby ti připravil cestu.‘ Pravím vám, mezi těmi, kdo se narodili z ženy, nikdo není větší než Jan; avšak i ten nejmenší v království Božím jest větší nežli on. A všechen lid, který…


Mimo mne není jiný Bůh! Bůh spravedlivý a spasitel není mimo mne! Obraťte se ke mně a dejte se spasit, všechny končiny země! Neboť já jsem Bůh, a nikdo jiný! Při sobě jsem přísahal, z mých úst vyšla pravda, neodvolatelné slovo: Každé koleno se mi…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio