Témata k nedělní a sváteční liturgii

INTIMNÍ VZTAHY PŘED MANŽELSTVÍM A V MANŽELSTVÍ, ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ:NESESMILNÍŠ. SOUMRAK NAD KATOLICKOU CÍRKVÍ? - 21.9.2016

21. 3. 2016 15:32

INTIMNÍ VZTAHY  PŘED MANŽELSTVÍM A V MANŽELSTVÍ,  ŠESTÉ PŘIKÁZÁNÍ:NESESMILNÍŠ. SOUMRAK NAD KATOLICKOU CÍRKVÍ?

               Jeden můj přítel na Signálech nás požádal, abychom přispěli k jeho  důkladné přípravě na odpověď   své vnučce, která žije ve společné domácnosti se svobodným chlapcem  a odmítá se vdávat v katolickém kostele. Kopie:

KATOLICKÁ CÍRKEV . . .

staryvlk

16. 3. 2016 11:53

Rubrika: ZRCADLO

                

     .  .  .  S O U M R A K   N A D   K A T O L I C K O U   C Í R K V Í .  .  .

                                               ?

                 Uvedu jeden příklad:

                  Naší vnučce je 24 roků, je to chytré, pracovité, hodné, hezké a doposud svobodné děvče.   Její rodiče jsou oba katolíci.   I ona je pokřtěná katolička.  Žije však, již pár let ve společné domácnosti se svobodným chlapcem.   Nedávno, na otázku, kdy se bude vdávat, odpověděla:  

              ". . . vdávat bych se chtěla,  ale NE v kostele . . . ! " 

  Na otázku   "proč NE ?"   odpověděla  " . . .  protože církev katolická není dobrá církev, když v minulosti vedla křižácké války,  odsuzovala lidi k upálení a hromadila majetek-tak jako i v současné době . . . "

                Tak co teď na to odpovědět.

      Hned mě napadlo :   ´Tak přesně to nás učili ve škole komunističtí učitelé a ještě k tomu přidávali, že církev šíří  pohádky a pověstí z Bible a svými výmysli oblbuje lidi.       To ale nejsou žádné argumenty pro dnešní mladé lidi a to ještě k tomu, když současný papež František, prohlasil v rozhovoru pro časopis  "Civileta Catoloca" , např. 

     ". . . jsou druhotné církevní normy a předpisy, které  kdysi byly účinné, ale nyní ztratily hodnotu  a význam . . . ! "    nebo    ". . . vize církevní nauky,  jakožto monolitu,  který je třeba bez odstínů bránit,  je  mylná . . . "

     Patří mezi ně i ty církevní normy a předpisy které upravují např. intimní vztahy před manželstvím a v manželství ? . . .   a jejich nedodržování označují jako  těžký hřích ?   A je to zrovna ten problém naší vnučky, když žije intimě za svobodna s chlapcem?   Nebo skutečně je přesvědčena o historické špatnosti katolické církve.

      Co jí odpovím, tak na to se budu muset důkladně připravit.   Poradí mě někdo ?

 Matonick. Příprava bude těžká.Přikládám svůj názor a balíček témat k zamyšlení nad touto problematikou z pohledu obyčejného věřícího katolíka:


 

       Nepřekvapila mě ani tak zpráva o nestandartním způsobu  života zmíněného svobodného páru. Z údajů Českého statistického úřadu víme, že  počet uzavřených manželství u nás stále klesá, procento dětí přicházejících na svět mimo manželský svazek se každoročně zvyšuje.  Nedivil jsem se ani důvodům, které přítelova vnučka  pro vyjádření svého zřejmého odporu ke katolické církvi uvedla. Ty možná vyplývají z nedostatku informovanosti, hloubky křesťanské výchovy či poznání podobně, jako je tomu dnes u velké většiny naší mládeže a jejich rodičů. Nečekal jsem však, že  na přítele natolik tísnivě  zapůsobí její postoj k manželství  daný do souvislosti s rozhovorem papeže Františka, který přítele dovede až k vidění  „vznášejícího se soumraku“ nad katolickou církví. Část onoho původně šestihodinového rozhovoru papeže pro časopis Civiltá Cattolica z 19.8.2013, přeložený P. Milanem Glaserem a převzatý z Radio Vaticana.cz jsem četl a na mne osobně pozitivně zapůsobila. Přítelem citované věty, které ho znepokojily a z nichž on odvodil, že se připravují zásadní a negativní změny v katolické církvi, jsem zde neobjevil. Našel jsem je  však ve shodné  verzi v textu jiného autora, doprovázené nevlídnými komentáři.   

          Co bych tedy dobrému a křesťansky fundovanému  člověku měl poradit k odpovědi vnučce?  Jiného mého přítele – adventisty - napadlo doporučit mu, aby využil svého vlivu a přesvědčil ji, při jejím zřejmém zásadně odmítavém vztahu ke katolické církvi,  zkusit tedy hledání cesty ke správnému křesťanskému postoji a cestě  k Bohu a k manželství pomocí četby Písma s výkladem kazatelů, třeba u jiných křesťanských církví: Ale jak mohou vzývat toho, v něhož neuvěřili? A jak mohou uvěřit v toho, o kom neslyšeli?  (Řím 10,14). Je mi  líto, že ona dívka by zřejmě odmítla využít nabídku aktivního působení katolických kněží v křesťanské předmanželské a manželské výchově. Jejich snaha přece přináší ovoce! To poznávám na vlastní oči v naší farnosti. Nevidím zde žádné páry žijící  společně v mimomanželském vztahu. Kostel navštěvují houfy dětí  a přibývají početné manželské dvojice všech věkových skupin, přistupující každoročně v zástupu ruku v ruce ke knězi  pro požehnání. Také patříme s manželkou mezi ně - po 56 šťastně společně prožitých letech od svatby v kostele. Od seznámení do  uzavření této slavnostní vzájemné smlouvy proběhla jen nepatrně krátká doba. Nehledali jsme důvody, proč ji prodlužovat.  

          Podle mého názoru by se můj přítel neměl obávat ani toho, že by katolické církvi  celosvětově hrozila úprava Božích zákonů podle nějakých nových   církevních norem či předpisů.  Ani těch, které by měly napravovat nebo jinak přistupovat k teologickému hodnocení a dopadů na hříšné vztahy před manželstvím a v manželství. Nenechejme se děsit prognózami falešných proroků.

           Jako součást mého příspěvku, a to nejen pro případnou informaci  mému příteli, vybírám pět témat, vypracovaných podle projektu České biskupské konference (ČBK): Učící se církev (viz). Pojednávají v širších souvislostech o  manželství, které katolická církev považuje  za jedno ze svátostí.  K nim přiřazuji odkazy na čtyři texty  kázání kněze, navazující na čtené Písmo komentáře k nim. Témata byla a jsou všechna zaznamenána na „Signálech“ vždy několik dnů před konáním příslušné bohoslužby slova s možností přípravy na ni. Odkazuji tedy na jejich plné  znění. Po otevření souborů jsou v textu přístupné odkazy další. Zde uvádím názvy, data kdy byla témata prezentována, jejich osnovy, přehled příslušných biblických veršů, čísel paragrafů Katechismu katolické církve (KKC) s citací všech otázek z YOUCAT (viz), týkající se této problematiky. Doporučuji zvláště mladým křesťanům si knihu zakoupit. I na „choulostivé“  otázky v ní naleznou srozumitelné  odpovědi.


 

 

SVÁTOST MANŽELSTVÍ  (otevřít hypertextový odkaz) téma 309 k 21. neděli v mezidobí 26.8.2012

KKC1601-1617; YOUCAT 260,64,263.

Osnova:

          a) manželství v Božím plánu

          b) manželství v Pánu

Liturgické texty ke čtení při mši svaté s komentáři:

Čtení z Písma:

          Joz 24,1-2a.15-17.18b

          Ef 5,21-32

          Jan 6,60-69        

Biblické verše:

          Gn 1,26-27; Gn 2,18; Mt 19,6; Gn 2,24; Gn 1,28; Mal 2,13-17; Zj 19,7-9;  Mt 19,6;                                   Ef 5,25-26; Ef 5,31-32

KÁZÁNÍ (1) – P. Jan Plodr  k 21. neděli v mezidobí 26.8.2012 MANŽELSTVÍ V BOŽÍM PLÁNU (otevřít hypertextový odkaz)


 

MANŽELSKÁ LÁSKA A PLODNOST(otevřít hypertextový odkaz)

téma 68  ke SVÁTKU SVATÉ RODINY 28.12.2014

KKC 1644-1647, 1652-1654, 2364-2371; YOUCAT 263,424.

Osnova:

          a) manželská jednota a nerozlučitelnost

          b) manželská věrnost

          c) otevřenost k plodnosti

          d) rodinné výhody za plození a výchovu dětí

          e) zodpovědnost rodiny za budoucnost národa i církve

Liturgické texty ke čtení při mši svaté s komentáři:

Čtení z Písma:

          Gn 15,1-6; 21,1-3        

          Žid 11,8.11-12.17-19

          Lk 2,22-40

Biblické verše: Mk 10,9       


 

SMYSLNOST NEBO POTŘEBA? (otevřít hypertextový odkaz)

téma 73 ke 2. neděli v mezidobí 18.1.2015.

KKC 2331-2359; YOUCAT 64;400-417

Osnova:

          a) jako muže a ženu je stvořil…

          b) povolání k čistotě

                    - bezvýhradné sebedarování

                    - různé způsoby čistoty

                    - porušení čistoty

                    - čistota a homosexualita

Liturgické texty ke čtení při mši svaté s komentáři:

Čtení z Písma:

                    1 Sam 3,3b-10.19

                    1 Kor 6,13c-15a 17-20

                    Jan 1,35-42

Biblické verše:

            Gn 1,26-27; Gn 1,28; Gn 5,1-2; Gn 2,24; Jan 15,13; Mt 5,27-28


 

 

DOBRA A POŽADAVKY MANŽELSKÉ LÁSKY (otevřít hypertextový odkaz)

téma 118 k 27. neděli v mezidobí 4.10.2015; KKC 1643-1658; YOUCAT 269,271

Osnova: a) jednota a nerozlučitelnost

               b) věrnost

               c) otevřenost k plodnosti

               d) rodinná církev  

Liturgické texty ke čtení při mši svaté s komentáři:

                    Gn 2,18-24

                    Žid 2,9-11

                    Mk 10,2-16

Biblické verše: Mt 19,6; Gen 2,24; Mt 11,28

KÁZÁNÍ (2)– P. Jan Plodr  k 27. neděli v mezidobí 4.10.2015 CO BŮH SPOJIL, ČLOVĚK NEROZLUČUJ! (otevřít hypertextový odkaz)


           

PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ (otevřít hypertextový odkaz)

téma 139 ke 2. neděli v mezidobí 17.1.2016 KKC 1612-1617; 1625-1632; YOUCAT 261.

Osnova: a) manželství v Pánu

               b) manželský souhlas

Liturgické texty ke čtení při mši svaté s komentáři:

                    Iz 62,1-5

                    1 Kor 12,4-11

                    Jan 2,1-12

Biblické verše:  Ef 5,29-32; Mt 9,15; Mt 19,6; Gn 2,24; Mk 10,8; Ef 5,31

KÁZÁNÍ (3)– P. Jan Plodr  k 2. neděli v mezidobí 17.1.2010 MANŽELSTVÍ V PÁNU (otevřít hypertextový odkaz).         

KÁZÁNÍ (4)P. Jan Plodr  k 2. neděli v mezidobí 17.1.2016 PŘÍPRAVA NA MANŽELSTVÍ (otevřít hypertextový odkaz)

 


 

YOUCAT (otevřít odkaz)– KATECHISMUS KATOLICKÉ CÍRKVE PRO MLADÉ

Zde uvádím jen čísla a citace otázek ke svátosti manželství. Odpovědi jsou v této ilustrované publikaci. Vydalo Karmelitánské nakladatelství 2011; 295.-Kč. 

 

260:  Jaký je Boží plán pro muže a ženu?

261:  Jak se uskutečňuje svátost manželství?

262:  Co nezbytně patří ke křesťanskému svátostnému manželství?

263:  Proč je manželství nerozlučitelné?

264:  Čím bývá manželství ohrožováno?

265:  Jsou všichni lidé povoláni k manželství?

266:  Jak se slaví svátost manželství?

267:  Jak postupovat, když se katolík chce oženit s nekatolickým křesťanem?

268:  Může katolický křesťan uzavřít sňatek s partnerem vyznávajícím jiné náboženství?

269:  Mohou se manželé žijící v trvalé rozepři rozvést?

270:  Jaký je postoj církve k rozvedeným?

271:  Proč se křesťanská rodina také nazývá „domácí církví“?

Zpracoval Matonick

Zobrazeno 1138×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio