Témata k nedělní a sváteční liturgii
23. 7. 2021 0:09
Rubrika: Slovo na den

Mojžíš přišel a sdělil lidu všechna Hospodinova slova a ustanovení. Lid odpověděl jedním hlasem: „Splníme všechno, co mluvil Hospodin!“ Mojžíš pak všechna Hospodinova slova napsal. (Exodus 24,3-8 ).Smlouva uzavřená na Sinaji je základem vyvolení…


22. 7. 2021 0:09
Rubrika: Slovo na den

Ježíš jí řekl: "Marie! Jdi k mým bratřím a oznam jim: 'Vystupuji k svému Otci a k vašemu Otci, k svému Bohu a k vašemu Bohu.'“ Marie Magdalská tedy šla a zvěstovala učedníkům: „Viděla jsem Pána!“ (Jan 20, 11-18).Marie Magdalena je první hlasatelkou…


21. 7. 2021 0:09
Rubrika: Slovo na den

Jeden rozsévač vyšel rozsévat. A jak rozséval, padla některá zrna na dobrou půdu a přinesla užitek: některá stonásobný,jiná šedesátinásobný, jiná třicetinásobný. (Matouš 13,1-9 ).Semeno v tomto Ježíšově podobenství o Rozsévači je Boží slovo a…


20. 7. 2021 0:09
Rubrika: Slovo na den

"Kdo je moje matka a kdo jsou moji příbuzní?" A ukázal rukou na své učedníky a řekl: „To je moje matka a to jsou moji příbuzní! Každý totiž, kdo plní vůli mého nebeského Otce, to je můj bratr i sestra i matka.“ (Matouš 12,46-50 ).Ježíš před vlastní…


19. 7. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Někteří z učitelů Zákona a farizeů řekli Ježíšovi: „Mistře, chceme od tebe vidět znamení.“ (Ježíš) jim odpověděl: „Pokolení zlé a nevěrné hledá znamení, ale jiné znamení mu dáno nebude než znamení proroka Jonáše. A zde je přece (někdo) víc než Jonáš…


18. 7. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Běda pastýřům, kteří ničí a rozptylují stádo, které pasu – dí Hospodin. Proto praví Hospodin, Bůh Izraele, o pastýřích, kteří pasou můj lid: vy jste rozptýlili mé stádo a rozehnali jste ho, nestarali jste se o ně; proto se já postarám o vás pro…


17. 7. 2021 10:00

V Bibli nalezneme celou řadu zmínek o postavách označených jménem mesiáš. Kdo byli tito mesiášové? Mají něco společného s novozákonní postavou Ježíše Krista? Bible názorně ukazuje vývoj lidské víry ve spasitele, zachránce, mesiáše. Mesiánská…


17. 7. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

Tak se mělo naplnit, co řekl prorok Izaiáš: `Hle, můj služebník, kterého jsem si vyvolil, můj milovaný, v němž jsem našel zalíbení! Vložím na něho svého Ducha, aby hlásal právo národům. A v jeho jménu budou národy doufat.' (Matouš 12,14-21 ).Tak…


16. 7. 2021 0:01

V ten čas šel Ježíš v sobotu obilím. Jeho učedníci měli hlad, a proto začali trhat klasy a jíst. Farizeové to uviděli a řekli mu: „Hle, tvoji učedníci dělají, co se v sobotu dělat nesmí!“ On však jim odpověděl: zde je (někdo) víc než chrám! Kdybyste…


15. 7. 2021 0:01
Rubrika: Slovo na den

„Pojďte ke mně, všichni, kdo se lopotíte a jste obtíženi, a já vás občerstvím. Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mě, neboť jsem tichý a pokorný srdcem, a naleznete pro své duše odpočinek. Vždyť mé jho netlačí a mé břemeno netíží.“ (Matouš 11,28…


Archiv

Autor blogu Grafická šablona Nuvio